最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [檔案工具] CuteFTP Pro v8.04 中文註冊版

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


【軟件名稱】CuteFTP Pro v8.04
|z)wsMMdf9v/e;Mf5B']&j*vV,N
【軟件語言】英文 -> 繁體中文Mix ChatZ !Wr2i        a\
O6FL


+a^ q        omL0IBo-[d【軟件大小】8.42 MBmixchatz.com1aeo_h n#q
(r;m!s
t9@7D

【軟件類型】檔案傳輸Mix ChatZ 8yJ*XX&?
n6_4peCYxE+U
【軟件介紹】 |t5wfx5t%y5C
Mix ChatZ 0~'O        Z&pP8]#]~-e;H
- 連線
"U? A
k3x3R"m7^^u
透過標準或 HTTP proxy, firewall或 SOCKS 伺服器到多個站台同時連線Mix ChatZ /O/@a7gTt#g
- 安全Q
Q
c&aLs1L_s

登入稽核機制保護與企業標準的 SSH2, SSL, 或 OTP (S/Key) 安全機制/^? R k2N.vqD$C[;|
- 傳輸檔案
kZQ e#zXtof[1]同時執行傳輸檔案, 加速大型檔案傳輸, 主機之間互相傳輸, 壓縮檔案傳輸、批次傳輸列表等等dC        |1@        fKP"of$J
- 管理Evi4s&UC        K#xw
編輯或檢視遠端連線, 同步或備份你的站台, 監控資料夾的變動和執行主機的其他站台管理操作Mix ChatZ ;Z8E4~)c:i'OH
J$v

- 自動化S_6_H }8M
CuteFTP 的傳送引擎介面是根據腳本錄製與播放自行建立的或是由 CuteFTP 自動建立
3W!y+D M0@o|z;|- 新增功能
1Uh%gTLb/b4W8V%UoMix ChatZ 1. 新的連線精靈
k,k%o:q+|(S2. 簡易拖曳之檔案傳送
$y!AUd5]&C)VMix ChatZ 3. SSL、SSH2和OTP安全傳輸加密m5O}c        [FsI/r
4. 更快速的傳送檔案/nT'r~WB
5. 支援ZIP與CAB壓縮
W0Vd.bbA        H6NmMix ChatZ 6. 腳本錄製與播放&]"N\T$QEua
7. 目錄與檔案同步處理WY$E0M3`}.]M,Z
8. 備份與監控工具
Hm Y:zmR1G{9. 強大功能的傳送排程UU0@;L7B(}
10. 整合網頁編輯
"L+g.Z'Y7}mMix ChatZ mixchatz.comMC3f^*b y3d
功能列表u&^d'lrn'H
mixchatz.comDl Q8|oZ
- 一般
G#Sq.fk:c`
9n3I"?U$L+r相容Windows 98/ME/NT/2000/XPN!P8z1Vz0@ Z#z`o
相容Windows 2003 & IIS6
u3{8xD
~6s,|;mw
符合RFC 959, 2228, 2389, 2289 &更多標準
&W|u
lA}(wmixchatz.com
符合OpenSSL Libraries 0.9.7c 標準
(d!I4H4`U5~^符合ZLIB Libraries 1.2.1 標準
#r6jDiV$^Wmixchatz.com最新 secsh (Secure Shell) drafts 標準~DAJ&wL0C|3R
快速啟動 (Delay Loaded Components)
5[S+RD-fp-Z-?VA;X傳輸
.d3L y"E&YH3~2C&Eg8z/e-D1ZU:I+x(|[
多站台可同時傳輸檔案 B e7J4j0e
多埠檔案傳輸
{f2@zG
AzTy~

壓縮(ZIP, CAB, GZIP/TARBALL)檔案傳輸 UrX.Rz3@'R4l_v X
傳輸檔案完整檢查(CRC Checksum):?YKj%j
支援恢復中斷的傳輸檔案
9Pj8{&K"j5BU5y6I傳輸 & 工作列表
7o [d.KkR P
E+DMMix ChatZ
站台對站台傳輸檔案S7N U:j D"a2s
傳輸排程  
[:C(\?7SSvMix ChatZ 過濾傳輸檔案
`7e+s8Qg{9LY2n手動傳輸檔案8O*^[?4l$K)J
傳輸檔案自動重新命名選項
5ab-mxDopw,a;Tb傳輸檔案自動改變大小寫選項P(o
dQ2j3k

組態覆寫規則b4T%NK oT&f Z%{
遠端傳輸檔案&註明本機時間控制;j `2I Z,x
g;Y_

傳輸檔案事件
:G        WM cepr自動偵察資料傳輸模式 (PASV / PORT)Y9G*sO|
自動偵察資料傳輸類型(ASCII / Binary)
P%},Q7w9L%QM;pR剪下,複製,貼上傳輸檔案
5Rz3J]~W拖拉式和選單式傳輸檔案
L p`,?f%K+O}e KekK+V#yD
- 連線mixchatz.com        d;B/M*?9n\}@
w%c/F


        TX'ut7`q支援HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTPMix ChatZ gl;y0Lc1},O)X3P
支援多台 FTP伺服器主機類型4gkKW;j!^C\W
同時連線至多個站台_Di/wOPR
連線精靈指導
-\
o1H-X TVwyU
快速連線 "位址列"
)`V'E+W(u Q3r|S{站台管理員(位址簿)
&j"A"FPZM['}Mix ChatZ 站台管理員匯入/匯出
R5?@YdOl4{mixchatz.com第三方位址簿匯入者mixchatz.comE!Zqa~C1Bb
資料埠範圍限制
4]"SLPZLNAT 自動偵察 (Port 地圖)Mix ChatZ
~(R9v"gnc])Y

支援HTTP Proxy
Ut"w4w;pV5EProxy設定的手動組態/z        `IP:rA+e1b4JH:`
自動偵察 Windows Proxy設定
,DC
hEX
支援Socks 4 & 5 Proxy
6@6T5K%JS/~#H3s%Tmixchatz.com開啟時自動連線Mix ChatZ 5O~2TY @Vc
連線事件
z_hZLf2r4j連線中切換資料夾選項 fj}(_Lw6SK~F
保持連線組態  mixchatz.com|wD8cc9[iB
DUN/LAN
GB7U
S9C'y+]G

整合和選項
'?(]R"r^*?0_(Jn;Tmixchatz.com快取連線的離線瀏覽d6PU#y(i&O9K
多資料夾快取選項bZ7Y6g1@fE$IM9]vW
每站台和全球連線選項7mMRARt8a(Q5w8\aG

1@a#K,| i"y$y- 安全

H@&g+HX7X&nt

#Acvup支援SSL v3 (TLS)i/Ym4bbVQ| CC
支援SSL Implicit (Port 990)
Tz)e%r,vmixchatz.com支援SSL Explicit (AUTH SSL)
6^|_1a|Z7J@Q)\支援SSL Client & Server Certificate u
g7b;F^A;i

SSL 認證建立精靈
1f8{v3DL&Y.R~ @;s:jSSL 認證本機信任保管Mix ChatZ #E0V&I!Fe
^!g:}

SSL 使用 Windows信任根 CA 保管
Bw)[d
P
SSL "Strong" Keys up to 4096 bitsMix ChatZ !mdWg D \4jA
SSL Clear 命令列 或 資料通道選項mixchatz.com
Mc3`qvW        G7]

SSL 站對站 (SSCN)傳輸檔案
dfZ5rf2XLJ*GMix ChatZ HTTPS (HTTP over SSL 連線)
zvL$?U8U
cG:B
支援SSH2 Secure Shell (SFTP)  
&t7^ v slZMix ChatZ SSH2 密碼 & 公開金鑰
C abHF mmixchatz.comSSH2 鑑別檔案建立精靈 (RSA/DSA Keys)
E)g9V c AF^"cwSSH2 Sec. Key Password Store or Prompt選項
}_.w;X'A tk)]SSH2 Cipher, Mac, 壓縮選項
5NS8WL'ju n;nSSH2 遠端重新命名 & ASCII檔案傳輸
g}A        w'G9qP%S1y;\Mix ChatZ SSH2 認證身份儲存,J]I3{L        }6Q\VE
OTP (One Time Password) MD4 & MD5 登入/Xn3`t:V        V\
Blowfish Encrypted 站台管理員選項
,SM JF{-Y&D#Uw密碼保管和存取管理&I0`c!U(T&I-St
mixchatz.com\{p/R{
- 管理.xJH        fW-r#s
XH5p^        h_
腳本/巨集錄製與播放
:I0C \DI5RCOM 介面/腳本t5^^$o`E$_H$Sc!g
資料夾同步工具
2O.` yC8w#WQXf資料夾比對工具
&|?3]-F-Ybr/N9tMix ChatZ 本機資料夾監控工具bC2J-C"@^        [A
站台備份&檔案的工具#Gu|IE
pe|

整合全螢幕Text/HTML編輯器
(k$B2k:HiMix ChatZ 遠端 "伺服器站台" ASCII "檔案編輯
AQu!AY@0j:R#b P|9g書籤*Ce%QIiV#^5_qO4p
自定義命令建立/編輯/錄放
6](W-xQD3T @*k手動FTP命令插入
%e~E1Lk'L4C
V
遠端檔案&資料夾許可編輯
}c}H5m2?y檔案/資料夾內容/CHMOD 顯示& 修改
%D(i1yst E3^lMix ChatZ
7eJA g2}m&OW- 介面Mix ChatZ q
f1kVj6iNaC
l

:{XvH
f*{`0eK

選擇 "經典"或"專業"介面模式mixchatz.com{L
LD7X

多種排序&顯示選項
.XD#X0M+h!Vx|"}(`搜尋,選擇,和過濾選項
R%?z3C*Z+qmN/rkmixchatz.com拖拉式操作mixchatz.com4e*B}P/V e
許多加速裝置(捷徑)鍵3e8HC B Ax7f8I
XP 或高色彩工具列圖示選項!S_T*RK%p
小型&大型工具列圖示選項
:u5t
z%f%A}aR
聲音事件裝置
u_3W$[$Q-jC0{$B5nmixchatz.com調整 Log 設定xTSe0d(w
更多介面&顯示選項!
.r4\;CV%wl6e{Nv&X
UH        m
NO1G3Hh@6U
【下載點】(二選一)
7|i$o)~*x.Gmixchatz.com
Tw#Dg
T&Z-I@
1. http://www.mediafire.com/?4czjl0intjc
%L.@3cv |YD$e c
^mixchatz.com
mixchatz.comh
R^;C
u{%^^1Kz
z

2. http://www.divshare.com/download/2932954-4a2
1PI2h
Q8H8`,rX

6Q Qt1S{m)hT \2n'Mmixchatz.com安裝好主程式後, 將 Cute804crack_cht 解壓縮後的 patch.exe#cM&wAP3P
以及 ***Default.lng 檔複製貼到 C:\Program files\GlobalSCAPE\CuteFTP 8 Professional\ 目錄下.;f~'m8cN

-QG2byq
|
1. 註冊
'J}c;~)F9|6~(s"N3FQ點 patch.exe 執行, 先按 Registered 再按下 Patch 鈕即可完成註冊.#c)u
Y3|~ r+POn4g8G


Z.EL_({.TuAh(bmixchatz.com2. 中文化5zs)KeM6F%I/n
執行 cuteftppro.exe, 在 Tools -> Global Options -> 左邊視窗捲軸拉下找到 Language
'Z|u}h(Ter點選 Taiwan.lng, 按下 Apply, 按下 OK. 重新啟動 CuteFTP 即可完成中文化界面.Z5{;qb"Wh:P
/^/[&d{'fiu
*** 真係要注意. 卡巴測到呢個 Default.lng 有木馬. 所以如果你忍受到英文介面既. 就刪除左佢啦.
%u&R\+B)r5QZ:^`唔好複製貼到 C:\Program files\GlobalSCAPE\CuteFTP 8 Professional\ 目錄下啦.mixchatz.com
R        V!O-Qj2M

其實 CuteFTP 都真係幾易用. 唔使中文都得. 為安全最好就唔好中文化啦 :smile_11:


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]