最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [策略類] 惡靈古堡 之 雨傘的合同 (RETUC) *附有修改版, 描述: 射擊、解謎並有既一個 RPG 遊戲
  本主題由 加肥 於 2010-6-27 19:56 提升 

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


!I$Y8F3c c

qo$n PE1nmixchatz.comMix ChatZ ){3D F{O-A        r4E.Hk
*h6ic\r^]&a+{

h |5`1YElR[
!D;qPx/|z#z,^AJ;E}w
#yB1DO)xFA7s#]
一切由做戰地記者開始......
kwgq0?Q        kMix ChatZ 其實遊戲中已經有提到遊戲背景. 所以我冇諗住o係到講 -_-
'H[,_$fQ
kr{mimixchatz.com咁呢. 其實我第一次玩依個遊戲係o係幾年前.
vT9Y9@+y@o ho個時第一次見人用 RPG maker 黎整射擊遊戲. 覺得 WMY 好勁.
DO4{,O l:j
}mixchatz.com
而且玩落個推理故仔都唔錯. 可以試下做偵探. 好正. 所以已經好想推薦俾其他人.
nS.c)En5yW8W4\9YMix ChatZ 不過o個時冇個人網頁. 都唔知去邊到推薦. 所以玩完就算啦.Mix ChatZ  f6Z1\(KRCW3X
而依家有啦. 當然要即刻分享下啦Mix ChatZ w A'qS ZlMM

-A9w[9T8w~{!zmixchatz.com
j
V/c,cC2dn \Mix ChatZ
大家拉下會見到有三樣野可以下載. 咁我依家就解釋下係咩黎啦.n X{NA r/q
&{6W
Ef^;Oby*JX!G

1. RETUC_origin.zipmixchatz.com ip1}:L%k:RD
其實描述到都講左佢係原裝版. 呢個 file 係冇作出過任何修改既遊戲檔.-e
Y'x        YpN.v/dz6g

即係同 WMY 大大所發佈既遊戲檔完全一樣. 呢到只係幫手提供載點者 -0-
NqP"q)Ty-HOMix ChatZ
X^P}jnmixchatz.com2. RETUC_modbymixchatz.zipMix ChatZ Vt8|4bC
Y

哈哈. 呢個就係本文章重點所在. 依個係由我修改成既喪屍唔郁版.
!Yuzj4LLW6v)I'JNs/Su其實我有呢個諗頭係因為我幾年前玩o個時. 發現某D喪屍太勁. 好易就令我死左.
#ymW6H9s成日都殺唔死佢地. 搞到我卡左o係到. 冇得玩落去 (因為有時迫你要殺死佢)
*eaut'G](RI;YMix ChatZ 咁我玩呢個遊戲最重要係想知故事發展. 所以唔甘心玩唔到落去 -_-Mix ChatZ I5t8T0tb!f
因此o個時我就整到D喪屍唔郁. 咁就可以易玩D啦
_}@l^@7Fgmixchatz.com2TQ_
I9y7B
h9K ok

咁都過左幾年. 我之前修改左既遊戲 file 都已經冇左.mixchatz.com8sw)X3W|sJ
所以呢次我提供既係我近日重新修改既. 都用左幾個鍾整嫁. 因為好多怪 -_-
[|$R)|%@/`x而且. 我見係幾年前玩. 都已經唔係好記得個故仔.r,n amh OZ k
所以特意為測試自己修改既呢個版本. 我再重新玩多一次.
,fiD0A8x+E~e經過兩日既重玩測試. 將漏改既都改埋啦. 而且最後我重順利得到 S 級評價. ] H2\AU6F;X5b8B
Z

所以呢個版本證實係可以順利破關既. 大家唔使擔心玩到一半玩唔到 =)

sk/@e!D^^"CJ+P&Fc"mMix ChatZ

xP
@9Z.h
M
咁呢. 其實呢個版本唔止改左喪屍. 怪物唔郁. 重有幾樣野都改左. 如下:4jvjX!G]}0n;Ul+T!I
- 美利市街道加左部 save 機. 方便睇完遊戲背景之後即 save.s~*Nl F @+`9Lk8t
唔怕有咩出錯要重玩時要睇多次個遊戲背景 (個遊戲背景都好長下 -0-)A_sg$A'wW
- 有一段係要玩遊戲機. 我改左所有人都唔會周圍郁. 方便你攻擊佢.
"Xn1qTU e而每次要攻擊既人就係o個D個身係咁郁既人Mix ChatZ
[.h        Q$N$[{w E

- 到打 boss 時. 唔再係普通咁射擊. 而係要入一個畫面先.
+mj3B"H0~l本身個 boss 係會o係個畫面內周圍郁. 但我修改成唔郁. 你只要狂對住佢個身射到死就得F$^&iw8|4V0C
- 最後係. 因為要得到 S 級評價係要殺敵點數達 700.#@&riy L+o}8ii
如果你臨近結束時仲差好多先到 700. 你可以去貨倉到殺一隻個樣同裡面其他怪唔同既怪. 殺左佢之後殺敵點數就可以加多 500 啦.
$E KI5Z~^`'p @wMix ChatZ 其餘 200 請你自己打其他怪獲得. 就當感受下呢個遊戲既另一特色啦 @@
AYoW:q7| ]

w:EN T]X
E]ac

3. Save15.lsdKG&a[eG$g&c
呢個就如描述所形容: S級爆機後重新開始save檔s d S He*K@
即係我重玩時最後拎到 S 級. 重新開始之後 save 落既檔.x G        [ ~%J~)E
將佢擺落遊戲個 file 入面. 再開 game -> load game -> 第 15 個 save,p#[K*f7Jk1_
開左之後人物會o係美利市街道到. 之後好似新開始咁玩落去就得.-DJ|0c UTXK
真係同你按 new game 玩差唔多. 唯一分別只係.
j0Q9d1N)Eqi!V呢個到左美利市官邸既大堂. 你會發覺有得拎所有武器同該武器彈藥 (無限) 咁解
H3S;\"jc&h"T4u4OY,qMix ChatZ
M`ZYf{
}/\        b_'H
m)q
最後我想講就係我當然建議大家玩原裝版啦. 因為真係會刺激D.
e3RgD RMY:^zP        v而且只有原裝版先可以感愛哂呢個遊戲既兩大特色 - 射擊、解謎.
]1X!C8DS*b A*?XMix ChatZ 而如果你同我一樣覺得原裝版好難玩既話. 你可以試下原裝版 + Save15.lsd.
Y%S-K#Y-f\Mix ChatZ 有勁D既槍同無限子彈. 應該會易左嫁啦.
$e
~]Zt6{~mixchatz.com
mixchatz.com(so*?"` R]]5K        `
至於我既喪屍唔郁版就係特別俾o個o的唔鍾意射擊. 但鍾意解謎既人 (好似我咁 XD)%r'Sr9L)ye'o
等佢地都可以欣賞下呢個遊戲既故仔

d:Md6X3b-h:F8KL AMix ChatZ 'Dp0j*~g/v~ Ub

!G&m        V0B0mO)va|Mix ChatZ 好啦. 下面提供遊戲既攻略. 係轉貼人地既. 本身我有諗過作出少少修改既. 因為覺得唔夠齊全.
/cY}B0k
g n'wYq'?(lmixchatz.com
不過最後都係決定唔改啦. 冇咩耐性改 (-_-)mixchatz.com^-d'Qf2Z T"A
而且其實我都係跟住呢個攻略玩既. 都成功破到關. 證明呢個攻略都夠破關嫁啦.
        NfR.vd3LEmixchatz.com都可以等大家唔好一味靠哂呢個攻略. 呵呵 _
}V(S;~9USR

X*nl
ne

e3D0zH8m
【攻略 (劇情版攻略)】.wE.N?8}
mixchatz.com-b
f? ?
lw3e1N_

遊戲中玩家將會接觸到許多道具、文件與武器,許多的文件將可以使玩家來瞭解遊戲的劇情,或是關鍵的解謎技巧等等。
"u.a(be&@8}`
OP*x[ `C4vx而道具方面將會有許多藥草、噴霧器等等的醫療用具或是鑰匙、子彈等等物品,玩家必須利用這些物品來恢復主角生命值,1N"`o0H;oO
或是打開鎖住的門(許多特定的門要有特別的鑰匙才能開啟)等等事件。q+bP7cqs
這些道具將是會散落於各處,玩家必須在建築物中進行搜索來取得道具。6skJ~
])s#w4f6G+e


$Otv9fG?.Gmixchatz.com遊戲中也將有許多不同種類的武器供玩家使用,以對抗眾多的敵人。Mix ChatZ ],n%_
{7f-Ed

玩家要注意的是武器子彈是有數量限制,因此要節省使用。        LA\'D}'B0c
遊戲中的主角會隨著遊戲的進行而升等,提升等級之後將會擁有較多的生命值。
q+IP}.UsS8qA~Q9Lc
玩家在一開始玩時,會遇到許多喪屍的攻擊,有幾點要特別注意的, d;bD'nL;g3S
1. 玩家所取得的武器必須要裝備才能使用,裝備的方式是按 Esc 鍵選擇武器項目來裝備。*e[$W!y3T
2. 剛開始子彈的數量並不多,因此以躲避為主,不得已再開槍打喪屍。玩家要往右邊來逃跑。mixchatz.comm0l9b8m;h
3. 玩家要取得物品並不需要按任何鍵,只要接近可拿取的物品便可以取得。
)^!YZ^%[G5@4. 存檔方面並不能隨時存檔,必須有遇到打字機才能進行存檔。
D*O y9x6rj@NMix ChatZ ]b
b1Pq.~ftp

以下注意幾個名詞:\9E!j_mAS }
1. 所有走道都稱為 - 通道#sca3s`.e4B
2. 只有 G/F 樓層左右二邊走道室裡的走道稱作 - 走廊mixchatz.com~B
G'@E^K

左邊綠地毯室:G/F 左面走廊!Sj1a&w-E.F:JI
右邊紅地毯室:G/F 右面走廊 z*Dh@},W4V/};X_6b.k
[3J+i%F5k:?B'U(Z0w5`

'B!d\I)Q J6D-n7a報社辦公室
9MS`w.ymR文件:美利市時報2lE\sii
Yj.e$qn0o

(G(SNAQ#k:Z5W
REAL與PETER一同要去官邸採訪政府軍與判叛軍的戰況
GY$D4{AP@意外發現與多死亡市民變成殭屍
+c&`7ia~%[@P.?PETER 也不幸因此喪命mixchatz.comRb
w t\        I


:u8Q"R*P5U&u }*hMix ChatZ 美利市街道
G1H_+?+\1N&w D3w文件:叛軍的日記
+c        mT5pO_]
*MU}{
v0D/_gmixchatz.com
下水道
w{Mniesw,TS*LMix ChatZ 文件:下水道工人記事本Mix ChatZ :V:i        J~|t)y$G&L6A$YH
逃到下水道時下水道已佈滿殭屍了
3B*] b~(D,BO(H經過下水道後到達官邸前院
SJRa'l~mixchatz.comZ]%o6?aC| LU
官邸前院
$sZ!K&F:u7fMix ChatZ 有2間小屋
g mK my2s$Pmixchatz.com其中一間裡面有聲紋檢查機器6fy*~8X]1l1D[+?*~#u:i
另一間鎖著
Yn+]*v`)k)z3h)pMix ChatZ
ai6N3AX&N#W*[        X

官邸大廳
-s2i,w#s'a`鑰匙:勞工級鑰匙(灰)B-[~:fv&r
o"x;[s        B

以及來賓登記簿.順手登記了一下

t7ACy+CJs#Js        BdMix ChatZ
mixchatz.comoGw2y9n;y
R^/T

大廳1F
'hJ K,z5| Ea3a走上手扶梯右邊房間0jR&R(l;j0L
文件:藥物手冊Mix ChatZ -M mfry}j
道具:手提藥草混合器
3y0l:K#f#Q!lxMix ChatZ kS5zTA [g/l|Y\n c
手扶梯左邊通道進去是一間會客室可以記錄
I'rfo5v1Y(P道具:急救奔噴霧l'^,v#T
Hd!Dc

Q-E{Li!])_"Y`
出會客室到1F左邊走廊}7l;aY#X"R9\
左上方會議室旁出口出去是演講大廳上通道b        T5LS9s fG;NaV.X
通道底有鑰匙:萬能鑰匙
;Vs0RN        fB4F0}
E&h5`;h*lJ ujmixchatz.comG/F通道Wz"V9C?Q0f
一走進官邸 G/F通道即聽到一男子呼叫聲.隨即趕過去左邊通道看

ulH5W2P d,K*g
發現男子心臟被貫穿死亡的屍體,旁邊有道門前還殘留一灘新鮮的血漬...mixchatz.com$P6kr H ]X[
開門後進入 G/F左邊走廊一看.發現一隻利卡隨即攻擊過來
$g7g&})V6Nn3BT幹掉利卡後等級提升一級(lv2)mixchatz.com(gl\E:p#s
Mix ChatZ \0?|$L$I
D{j9VzKz"J

在G/F左面走廊進行調查Mix ChatZ $[%^k^&yY.NR
文件:作戰報告一$@-`T-SC8Ui
{ v1tH$j_
某間黑暗房間8C Rs8WX(H
道具:電腦KEYBOARD
l/?q/_g
y6r(n8I'e/Mmixchatz.com

&F9Z5`W8i:WP;]%n馬金房間打不開
Rb(aE}
j%@

3h9j0^3yonv5I演講廳後控制室(^&c#K3@Z~,t}
文件:技工之手冊Z^'df.fAj&kM,t c
mixchatz.comQ)lj+tpVr hf4s+O9Q
在G/F右面走廊進行調查mixchatz.comk5Wdz@^6Z
遭受2隻殭屍狗的攻擊
UP:{K1K文件:密碼備忘錄 6443
*kS
uom:{R1i
可以去左邊走廊打開密碼箱
+o9Gx AQ9q'`!Z
Mh4zV
r }
L Ky
到 1F右邊通道進行調查~9g
~r`&n
@W


7y WYd8Ux,g5[mixchatz.com圖書館Mix ChatZ  Q V1FE
S3W        A8qR

文件:電腦登入記錄C{0i~(L&M8krXL
推樓梯看4個密碼mixchatz.com1bbGQ?/YW#z
N

再用鍵盤登入電腦發現馬金博士來此研究的原因
@ D$g9Z,B$e%L2Zi5vEUJt+Mpx
一出圖書館遇到一名金髮男子(BULK)t*w4SO8lD3x
p?7~

金髮男子見到REAL拔腿就跑Mix ChatZ `bg4I2N
於是追上去在轉簡看到他跑上樓了2ci'IheA
跟上2樓去看Mix ChatZ u1C(I}        z
k8[        r4O


1~zFx?@8jMix ChatZ 一上2樓Mix ChatZ -]omr5O        b s
就遇到2個穿兵服的男子大喊:殭屍!!有殭屍要來攻擊我們了!!.O
n.uc/y*Q

並朝REAL開槍.REAL連忙往旁邊閃開._U/T1w;|2|        dx
REAL:我不是殭屍呀!!$R:?3s
sJ

2名男子大驚!並停只向REAL射擊B6d"H!b3Oy
b

3人進入生還者通道並對話
TQ+xFHMix ChatZ 突然一名女子跑來大喊
7YV+b5oPTU#aTQ-XcMARK母親:不好啦~ 請救救孩子!
f6OG
p        xtv*I
REAL接受BULK所託去配藥室拿病毒疫苗
7[&G*Wi:^
kO*\"M        ~
並得到鑰匙:技術級鑰匙(藍)
)T2s+@"l'Xv        W:i生還者通道鐵櫃中找到道具:急救噴霧#Ut)FK]3nP,W
Mix ChatZ :W
}V-Q5p7~ D

從 G/F樓右面通道進酒吧Mix ChatZ jv7~ VM9G
得到道具:急救噴霧mixchatz.comB8mGQSIwg
從酒吧儲藏室進入G/F右面走廊sT{k8By+\I
vo
}

並找到配藥室
U+uWKuO
clEQ+H(^|&Y/ZMix ChatZ 配藥室#B!N#m"I @Y2PO!Qn
文件:T 病毒疫苗報告Mix ChatZ ,n;^t4|3d |_
看過後得知配藥的要點mixchatz.com'O
Rf(d        t9t%hx3L&F]Z
t

合成疫苗後即返生還者通道裡室
7Tb-~2}#LMix ChatZ 將疫苗交給BULK&o2l4Wsv
過一陣子後MARK病情似乎有所穩定
On}'k-u]5s完成委託後等級提升一級(lv3)
Q1bs`xR^%Anqmixchatz.com
0g-zJ.D0n&m,m6Qmixchatz.com出了生還者通道tFa&w0B zU R8B
2F餐廳
G h        zWn+EMix ChatZ 文件:小鐵盒的秘密]]:[J-DbQk
道具:小鐵盒
YO3YdIi
C;BS d?.g0z

8x!Uc/dx5t3F左邊通道底的門被反鎖了
iMKvok/Z;tNN:D]J只好上四樓
AZ+y2a        U|5a4[)M4GN|lL
Mix ChatZ 'wem6D,B2B;|
四樓通道_8E]0K
}8N&f

聽到電梯有聲音
0\"v6qU[
oBm7ToMix ChatZ
有名女子求救e0v0N        Zu9y7[X
撞開電梯門後Mix ChatZ %R!j1I-\v!R av
出現一名身穿紅衣的女子
,~}!l:e!}G
dH{
她叫:ADA wong
aY1WT Wxxmixchatz.com她說天台有部直昇機
uv"u'nn&zL之後就跑走了
]P'aqp,~        }所以開始尋找通往天台的路
t:]:C1q'A[ sMix ChatZ
$d"Vu.BoZE1b;R4aI2i從右邊通道下到3FI]6o _pI
3F右邊通道

NBM#Qa J$`|
醫護室:可以記錄並得到一個急救噴霧
        {&_kTD走出右邊通道
#Ib os3f$x
C~
z*_%\a _Mix ChatZ
在3F辦公室mixchatz.com-^.]Q_u[Ig        K
鑰匙:酒吧儲藏室鑰匙mixchatz.comF}:EaB'Ir
牆上紙條得知保險箱密碼為:4759
YaNqK~VI9s8Vmixchatz.com使用道具:ID光碟查看電腦得知馬金的事情

T-zr:B*i
看完馬金博士資料後出現道具:ID卡
\:M
]z*VM2_
解開反鎖的門
K$qp]xLJ
t@
出3F左邊通道Mix ChatZ 'J7XuqGP        X ~1N
經由生還者通道回到1F繼續調查...
9[!ai7V1E$Fxi
Ae0OVl [Ie1F右邊通道.P PN3V
C        q?

某房間發現文件:油畫的秘密
*r:h        M"b2oW1u%dT5y-X及工業用熔爐
5l'V,aS\q$I(|        FMix ChatZ 於是將油桶裝好
jUp~7S)x+tW2W拿出小鐵盒
8J(t[m
G b;a,pB
將小鐵盒熔開
LL` P%LFN打開盒蓋發現鑰匙:會議室鑰匙
d.F-wGZ?1O$k


-r[p^ z5uMix ChatZ 回到G/F右邊走廊
\,nnEXroO_Mix ChatZ 打開酒吧旁邊技術級的門鎖後進入調查7m;g6T$UL$V!skh
某間房間發現一保險箱,於是輸入在3F辦公室牆上紙條看到的密碼:4759
\6x3IJ;LV(u3qMix ChatZ 打開後發現道具:紅寶石        `.jA8|n0l6OQ3lN
走廊盡頭有把:萬能鑰匙
7AnOA
ETPmixchatz.com
'tK-^e-NEA
回道G/F層
X&qPDu+J;C到酒吧使用儲藏室鑰匙到酒吧後巷3~L3D\E
在巷子底牆上看到一把M3R散彈槍及2個打磨精細的圓孔mixchatz.com:irjVc ~
將藍寶石裝到左邊圓孔Hm,]sj"L
紅寶石裝到右邊圓孔
??s-O(Z%C散彈槍的槍架於是鬆開|Y8DjMX
便能將槍取下裝備使用了
j.t
YEHkO/Z'^k
此時門口出現一排殭屍mixchatz.comqK'AKvXJu8b
必需殺光才能出去mixchatz.com!@ff4f;Q"ov+T

'V9[Aw(uS*F M,{;QpMix ChatZ 回到1F左面走廊到會議室並用會議室鑰匙打開門鎖        R`!DB{
km u-p:[3A#p
z{)i{

會議室Mix ChatZ Iw)~
qw
o

在會議室中發現牆上掛著六幅油畫T\/GS'`.F
與油畫的秘密中所提到的畫像} I&dhv3T
仔細調查發現每幅畫下都有按鈕
~,k'C0e4H,n I:E^B|5y再把文件看過一次
:W_"ub(JE?6px按照文件上敘述的順序去按畫下的按鈕mixchatz.com9~4a0~&a9I
藍天 --> 男人 --> 山谷 --> 女人 --> 鏡子 --> 暴風雨前的寧靜
Qm        gMd按到鏡子時,鏡子竟然浮現一張魔鬼的臉
8v!YW.e&j#P~hmmixchatz.com最後按下暴風雨前的寧靜一幅畫時Mix ChatZ Y5SAOE$^
出現4隻利卡!!
p
xz
| J:{B-|m N;[
幹掉4隻利卡後等級昇一級(lv4)p2r3Jny \ n
地上出現一個孔,跳下去mixchatz.com@SX7w{)B

m"cO7G P-t,h跳下去後身在一條走道中,進入儲物室
Z!s9^u$b
c V z7E8uUHDe儲物室
*b8bc9_#y\0zIO發現一個男子屍體mixchatz.comL
pZt%e+n$dN i

文件:殘存者日記mixchatz.comp,GWek#I
得知4樓貴賓室裡有一位知道事件內情的重要人物mixchatz.comxV:yF;dA"A*@ `1j
在日記最後頁發現一把:貴賓室鑰匙
%OMfb7b(G%k5`P2v6QQ原來通往G/F左邊通道的門被儲物櫃從這裡面堵死了-g
i:?,[+^?v.|


m,JKoK)ahN前往4樓貴賓室調查事件:2YQbo'Uk)s#e
進了貴賓室發現有一名身穿實驗衣的男子正與一名身披藍色披風的女子談話
i!v        NG4w-pg於是躲在一旁偷聽
$bG4b2l1}r*b原來身著實驗衣的男子就是馬金博士!}z+{
nK |`

藍披風女子是ROSE為WALTER的助手
h9_-TCSqK\8v%Nq?2人似乎在爭吵
,w$U
O[KAt"O7zm
ROSE走後REAL隨即現身與馬金博士交談尋問事件原委
K:};})?nV馬金博士表示是被WALTER所威脅製造生化武器U:i1ehhx4}
I0Re

並給REAL了一把鑰匙:馬金的鑰匙
hOY+Fh]要求REAL替他尋找被WALTER囚禁在G/F左面走廊內房間的父母mixchatz.comwk2d0\S2N&M)JV6XT
於是立即前往馬金的房間 K`2SE!]Z\.{${
W-u"EIw-{/W(|`
到G/F左面走廊
4]u`,^'X }4lN2~3d'[g
馬金的房間
H H'_x8_B @ V一進去看到2隻獵殺者yza"s9T/\
回頭想出房間時卻發現房門被人反鎖了!
        Ci9w#` h,M~%UMix ChatZ 於是只好把2隻獵殺幹掉
n
o\0xXP\!csimixchatz.com
原來是馬金博士的陷阱!mixchatz.comp_*_&a        }
在地上找到鑰匙:管理級鑰匙(綠)
#B7WPf9_iMix ChatZ 回頭要把房門翹開時,竟然開了mixchatz.com7v;{ERTh
原來是BULK幫忙打開了門鎖 D2XfwM5b
BULK說在外面看到一個鬼鬼祟祟的身影一下子就不見了O
vx,eoL

所以好奇過來看,誰知一開門便看到REAL
\2[C6f5OO#H於是2人回到生還者通道說明事情的經過
,r5a @(K:WB [9zREAL告知BULK馬金博士及WALTER的計畫
C*E"n/D&zOW6X4?c*}
G
及ADA提及的天台直昇機
a8y)AU,_x*L在生還者通道休息一番補滿體力
g+v$j:V3Y7Q$Umixchatz.com] mPL5H/`
在2F通道Mix ChatZ 6O5G
Li-hR

管理級房間找到文件:作戰報告二
M
b[i:f'QwKMix ChatZ
5GHdqD
在1F手扶梯上左邊辦公室裡二度遇到 ADA
eE*C4w8l並在地上找到道具:錄音帶Mix ChatZ 8pa5v4k3yN ^

a[j)Y        P(RN到G/F左邊走廊繼續調查:(管理級)
H)M%o7TK0Jf

某房間發現文件:官邸的秘密mixchatz.comNI/?#[x
由文件得知官邸有秘密地下實驗室
jd b\7d`qmixchatz.com.M;K$io8Q
到G/F右邊走廊繼續調查:(管理級)cbZ:EN-Fp'{C
在鋼琴室暗到一台老舊收音機
6n;U*x B)? M1Pa8emixchatz.com將錄音帶放進去播放,竟是馬金博士的聲音dF!f k(k9_{
ruD|
[!@ Z7a4H

在走廊盡頭房間是幸運數字房
5Eq;]5S(P"A牆上說明幸運數字是多少B"h:|n#X(H
6跟柱子分別是:
`B4H!l.TQ?0TC2....3....4 G9MG6AR\(J
8...15...16
~3?{o9pW$Ps-jMix ChatZ 往上拉是加nf9o }A0d^
b.u

往下拉是不加
&@!Q+iA5a'ji6p加起來數字要=紙條險顯示的數字9Vjf'GFSsY;J"R}
解開後牆上出現道具:鐵之盾
%{:?;t~9etB_,Rmixchatz.com e6V4`eO!?T
在3F通訊室又遇到BULKp.pb a!@0{ _
發現通訊設備完好可以使用
*}I:x~ dj xy2]在監視螢幕(1)上看到天台直昇機
H4b(N7DoeW在監視螢幕(2)上看到某不知名生化樣品mixchatz.comyD|6kC.}B#M}3~b9]
於是討論後,BULK在通訊室使用儀器向外戒求救
B6b_-]        |#zmixchatz.comREAL去尋找天台的方法跟路Mix ChatZ \0h,\o/E
並在通訊室發現一道具:高壓電瓶Mix ChatZ 4D6l#@cl7~}
Mix ChatZ I:CU5V$YRtb
得到高壓電瓶後即到G/F左邊演講大聽後動力室將電瓶接上
jCr0k(ZP7`2D出演講大廳時遇到變種烏鴉怪
C2v5v"y/w-J"@;h Y,ol_Mix ChatZ 幹掉後等級提昇一級(lv5)Mix ChatZ .W)Vv4A)U\
使用演講大廳的通訊設備
{2`-N:y
X        K
BULK告知馬金博士就在官邸大廳\K$`c6x7L1A$b
於是REAL趕過去大廳]4H]S,Ao
]:A

到了大廳見馬金博士跑出官邸
@eZRz5Y追到官邸外,馬金博士跑進聲紋室去了
$v6k'\
B'c
U.ri/C9}mixchatz.com
E6U2T}d
趕緊拿出聲紋錄音帶播放,於是打開了聲紋控制門,出現一道樓梯
A0UG
Pz;uj/l%sT
在地下通道找到一把鑰匙:行政級鑰匙(紅)
6K3B'b.WD dCJ地到通往官邸外另一間上鎖的房間)[
g(~t
q4fi

在該房間找到鑰匙:萬能鑰匙
\\4C5c5@L5yo$lmixchatz.comEK%L3n8?,QvM
O&}]F

在G/F右面走廊mixchatz.com0R
?X)`a"B%XgC

酒吧右邊進去某行政級房間發現到道具:鐵之槍Y)h X
[        i_1c:{U\|


3x~(s7e1V{f`:NMix ChatZ 酒吧左邊門進去管理級辦公室裡有間行政級小房間

h%I8dDq^
裡面用萬能鑰匙打開置物櫃得道鑰匙:禾達的鑰匙
_fm2I0t
J*ai,]4S(~5s在4F行政級房間
9R'h0wh/eV5K_%k禾達的房間找到文件:英勇嘉許狀
E$a [E1rP及文件:潛入密令mixchatz.com(|S:yO7Wu
床上找到道具:黑寶石
EU,g
f`!_mixchatz.com

)XUt Y Bcc7i6?2y
m
進到辦公室意外與WALTER與ROSE正面交鋒
y6Z!j3d"A CF
VV/H
得知原來ADA是保護傘公司派來監視馬金博士的間諜
d?G6r8qmixchatz.comADA及時出現救了REAL一命
lI)Hqg[OD,U        S
r$p+Q
在4F通道
|B0q9t9`3^ UREAL與ADA的對話讓ADA想起在拉昆市的一切
8[ cL A        I N~G最後 ADA表明立場並給了REAL一封文件:局長的信
m:[;~+g@hNmixchatz.com9Q
@
]&e4FA3D4j

回到WALTER辦公室
;AIW1W-l0k#i)Wr
unv
WALTER座位發現文件:禾達的記錄
mu,x9_JC3F由文件得知官邸內藏有寶藏3?3B0MvS*Es
並在牆上發現一圓孔,裝上黑寶石
w+P6Tr0},l)Imixchatz.com在辦公室後方發現密室,裡面找到道具:黃金之劍
&Jp)e0l*[*mNg9p8dM#V-m:f7P@3I
b7k

寶藏室旁邊的門進去找到道具:電線
0\(BmQ4f6t_{)YMix ChatZ )x kr#t"r$gkEn
回到G/F右邊通道nvu\:}
酒吧右邊門進去又面走廊mixchatz.com,h{#n;\6r4w
某石像之間將黃金之劍放回石座上
{)biMKBLvGmixchatz.com便能取下石像手中的道具:鐵之劍1b6[e#R|0G&M3Lb
mixchatz.com7TG(i,TK)v!F$Z@
進酒吧/W{JGq
v/u.?E[

使用電線便能玩遊戲機~返公司打人
T5[/w)R:v7t#d破關後等級提昇一級(lv6):ez%s@9mUp6R+Sm

8^j`        mF3c2^mixchatz.com到G/F左面走廊
K"M"Wv        vzgg`6iMix ChatZ 進漆黑房間右邊的房間(技術級)進去女神像之間t7s @1V!`,m&j
進去後把石像推到機關上後
-c/{)Y6NTF        n)c9|P牆上出現道具:鐵之斧(^-]Z7v{
1O.h:s
ga#N,t"F

在到G/F走廊最盡頭bs],YPT%|
將 4把鐵兵器裝在盔甲手上便出現一地道入口
n8[o0z        b"jk*~_K3u3e
&Hq        ^%XrAI跳下去是往地下秘密實驗室的秘道
4D0{
{Ko)M
找到一封文件:職員遺書Mix ChatZ hX g
EN

找到道具:長梯
'l8Tvrt8X6NMix ChatZ 使用長梯開電腦開關打開進去實驗室的點電子門
@x3wZ R&w1\)F
C&W d%U.Z        [

-------------------------------------------------------------------------------------------8c+_
y/W3ms(w

2MK-RW4W
實驗室外部第一間房間是記錄室d        Q+Z0p        ]`5lt5E
得到一把槍:沙漠之鷹
x/?trW:M.qA
u(m
mixchatz.com0s%w2Ov*jQ'{7a
在緊急出口門前找到文件:保安檔案
:g)W-VktwMix ChatZ 先進發電塔3F拿萬能鑰匙
t|
au;^R6Cz

Ij7jG&L)Lo進實驗室1F右邊房間用萬能鑰匙拿到道具:電路保險絲
ngy9G.w+_dMix ChatZ 在升降梯旁安裝好電路保險絲便能使用升降梯4Bm!MT!t+QH
下升降梯進門
@9fo'L$b+n到了實驗室B1第一間房間就是記錄室Mix ChatZ jM+N L v_
Z{qM4\`

道具:急救噴霧%UKpN9@
道具:bomb chip
VmW}z)X,nfMix ChatZ `gV]3D
生化武器樣品室
E8e#hpm/S ^(A發現個種生化武器樣品2jXl"ogF*N@h
文件:保護傘合約L#b6_
{5`1U

道具:電路晶片6aNOTF

C%VK
x rF        x+f
ID卡室
iTb7U#L/{/~J在樣品室裡電子門使用ID卡進入ID卡室Mix ChatZ J.Kn        r(D\ W
文件:T-M研究報告
7~\]b{pn5G.DtMix ChatZ 7|!_/p3R,n5Cj O(Z
發電塔
,X,dt9D,E+|F#b||k到頂樓裝電路晶片
Z|Ei(y Pmh
5C2zv P6\        ]mixchatz.com實驗室外部武器室
~Vg;L2N-WqO*wMix ChatZ 文件:超級武器報告0h`:FX6}PI
Nk-yM}$Y"A u&W%l
前往醫療室通道yL#_E"rTY9t:O QFO#yt
道具:bob chip*L(F?Yhh h/Y~kV
文件:研究員報告書Mix ChatZ (o3Qh9F Jn[3lO.}
mixchatz.com4NJ+rF:~u*Qg
醫療室Mix ChatZ )O'Aw;t        p5F
遇到WALTER和ROSE與馬金博士的對話
@@ o!? e9i
N4p
對話後馬金博士掉了一把鑰匙:監察室鑰匙
s/k*_{WcR/V3]
mp4R+p$|'b4ic實驗室1F#~+W%lL@o"a5f Jm
到了監察室後找到道具:防護衣
3X/Z|5Kb^mixchatz.com不料這又是馬金博士的陷阱!?}!p,FD/kc
馬金博士出現在控制室並打開監查室的門Mix ChatZ 4aU?8K8QhW7k)T&Xa
於是必須與4隻獵殺者對決
*M'^H@ Ur p2`5Kb$M幹掉獵殺者後等級提昇一級(lv7)'Fq1WysXq9C

"b;t
ef]6r pvfMix ChatZ
實驗室B1Mix ChatZ p6z'SO6Z;{en^
記錄室右邊通訊室mixchatz.com|Q(f
C0_-p'F`+_:L

與 BULK聯絡並告訴BULK要消滅TYRAN...
_.PT
O&iYMMix ChatZ
道具:bomb chip
)T)juz+PyE(zKO| pO7TO*Q3e
記錄室左邊毒氣室入口室&w+uw*f+}6g_`:x{cz
文件:人類樣本名單
OR!W N6{穿上防護衣進去毒氣室ZfQ*Sj~


w*y)x*Zt6w*B
經過毒氣室通道不能開槍N!qgj{6xe
不然會爆炸死亡
;Gs-t${9~(M*rf
t

:FyC;Jm8d/~1k毒氣室
L%E7Y)MSU"k-J?E6I馬金博士出現
        w-wA%W.yD(CR說出他自己的計畫並想殺了REALmixchatz.com|!p'p        OJ;g2Q4Y]
幹掉馬金博士後等級提昇一級(lv8)6k'{9YfX
vu"G

得到鑰匙:MASTER KEY
]:y S1u6zzI
^_U6c!x']TYRANT室-M `uh._ v%}
用MASTER KEY打開門鎖進去後看到TYRANT
#P5y3n/x(Q.`/n/{/X%Cy並找到鑰匙:機械室鑰匙(紅)
j nn;yWU
*B3W|uH~J7K.Pe%U"e機械室
b4H#w{h.\ @$d'a0O'Lmixchatz.com道具:bomb chip']:[
|5X#G7H(W~X

ADA出現要REAL交出bomb chip
k:\
J!b-vS{'\@
卻被埋伏在後的ROSE開槍重傷!isA(`9y
ROSE正要殺REAL之際Mix ChatZ E)t \c6\o_e
ADA及時補了ROSE槍 ROSE身亡2N&z |dqd}D}9]
ADA也死了Mix ChatZ u0`O^-^+@Y
l.p

i`Q*l;~)z
t~        ^
W

TYRANT室
._5E0W        q&nazh裝上4顆bomb chip啟動爆出裝置mixchatz.com:tYa#r*p+V9Hy
並逃往逃生出口門)\+dQ#Kq:{
不料並未死透的馬金博士趕來發動TYRANTmixchatz.comc(JXPWjK!X1B

O
XU
jE
|
出逃生門是一間記錄室
        J,d9Yw-_@
dW!Q
G9TO8i
{

逃生升降梯室
#n {@~O4~鑰匙:貨倉鑰匙
.o{;w!d._vI(g        Dq
^ h)n,s!F0^n*W貨倉)H%r!C7~?$WJ1W
道具:急救噴霧
1E|%oVea8l+S8]道具:升降機電池箱
w7k Nc        n$J.]o\6j(It替升降梯裝上電池箱
AV1f A9\%k

搭乘升降梯
"ZPT%W9n$v%b/Du
g8wT6N*H+Z%m"Z8|2e5r2gmixchatz.comTYRANT追上來Mix ChatZ
n4m7w)g1~#iW+j

幹掉牠等級提昇一級 (lv9)
Wa}:H
mz
qeeIc0DOs0q0n
逃出實驗室後回到官邸
C'O]a3T{c        h#^mixchatz.com到3F通訊室找BULKmixchatz.com+~A @3M4?CdZa

(@
Ml8S~-@        Xc4|
通訊室
:e0mpL)V(uBULK告知他查出經由電腦中樞室能上天台.但要MASTER KEY才能開門vw2H%Jd        m        Hf6qO^
REAL表示已經得到MASTER KEY並前往調查
nGdJ[H
f&j-x%}n{mixchatz.com電腦中樞室
9It+I`2vo/TPa
Omixchatz.com
使用MASTER KEY打開電子門到天台後發現直昇機mixchatz.comv6P6Et@+EUk
回通訊跟BULK說mixchatz.comk1UEH c}r?
與BULK一同上天台查看直昇機Mix ChatZ Q z;K2_K8t D
BULK發現直昇機可以發動mixchatz.comz0lR)? _o%p
於是叫REAL去帶其他生還者來
Q2i/@m6\ i~mixchatz.com
n^8mEc-I^(YMix ChatZ 此時回到4F的LTER辦公室會遇到WALTER
[8f#SM+S+GMix ChatZ 與他對話後他會給道具:銀色鑽石ts+\'m/b o!?]YO
O(rpW'B"z        jh$?m%K6Q
生還者通道IiC*b9Q'Y/P
回生還者通道時以太遲.] s&G}_-r-WyW#T
殭屍已攻入
&myi^/`!a3MSMITH不幸犧牲了p*Tt O!JB*E
REAL及時拯救剩餘生還者
ZC7w Rn並帶到天台
*M&cV.u.q.FL^
'OqL3Q%~)Q/hMix ChatZ 要進直昇機時TYRANT竟沒死現!;a;A"[I/@3?1i6[#v

h^#t{3y n+^mixchatz.com於是再次幹掉TYRANT坐上直昇機逃離美利市~~
"O1Pa9H'O$OU:O.}:tG"s
d


l2]"F'W!U;@[K完成遊戲後會玩家可得的評價有 S、A、B、C、D、E(R        k(YAFol:h
S 級評價條件:
Ogm:tEsfzk1. 殺敵點數達 700
a!b e+z3naU8W2. LEVEL 要升到 9
V        Nm!\O3. 集齊全部 25 個 FILE
.?w M        sjL4. 不要用任何急救噴霧
xv-[+i\Ti5. 取得銀色鑽石
'o+P}9K co+m@)E*]h
Qmixchatz.com
Jb1r{xG5zU
獎勵:

WXq4No&S"g
S 級 - 遊戲開始持有所有武器和該武器彈藥 (無限)、出現隱藏爆機劇情
w&di"d
[lMix ChatZ
A 級 - 遊戲開始持有手槍、散彈槍和此武器彈藥 (無限)
|#Iu;r"t `G
|`
B 級 - 遊戲開始持有手槍和此武器彈藥 (無限)
1OCOO
?J9a5OlB v
PS: 玩第二次時槍和無限子彈入手地點:美利市官邸的大堂。
ugN+P@AS9I至於爆機級房間和爆機級鎖匙,是作者還沒有完成的部份。


本帖包含附件
類型 No. 1  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_origin.zip 4.07 MB 2010-6-26 19:37
描述 : 原裝版
類型 No. 2  檔案名稱 檔案大小 更新日期
RETUC_modbymixchatz.zip 4.07 MB 2010-6-25 18:34
描述 : 喪屍唔郁版
類型 No. 3  檔案名稱 檔案大小 更新日期
Save15.lsd 39.78 KB 2010-6-25 18:34
描述 : S級爆機後重新開始save檔

Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]