最新消息 : 我要強調這裡不是論壇,是個人網站呀 =)
遊客:   | 搜索 | 統計

 
Mix ChatZ 首頁

標題: [模擬類] RPG - 迷失的心(有攻略)

性別:女-離線
加肥

站長 


精華: 21
職級: 網頁總編 已經發了590篇文章。

狀態:


發表於 2010-6-15 16:52 
[廣告] 本站名字為「MixChatZ」
【簡介】
;PVD;V[q?Z-aMix ChatZ *py Ja*od3t7L
「我很討厭哥哥!」N
G9bjH8X9Y5g

fNzdz0y4x B
「我最討厭妹妹,沒有她的話便好了。」
r6Y)N~!Ik.x*D
*} `7e `MMix ChatZ 大家可曾有過這種想法?遊戲內的主角「諾基」和「艾莉」這對兄妹便有這種想法。
Bh(_R
O
Y nmixchatz.com

HZ+?"x\+X'R
xG
「諾基」和「艾莉」這對兄妹在森林附近不見了他們的小鳥,於是他們便在陰深的森林內尋找小鳥。jZ
H1y(Ok9Q


jBUE%ap5p但他們找了很久也不見小鳥影踪,正當回程時,他們不小心產生火種,他們在被火燃燒的森林內尋找出路。mixchatz.comMl5T9J{#d4s*E2GB

*X)q$Y,tY L        s]mixchatz.com好不容易才離開森林,但他們已走到一個陌生的地方。$?q#qu_#`A

6koe._#|)Xh$Xmixchatz.com他們各自走上旅程,在旅途上才發現自己不是那麼討厭自己的兄弟,要尋回兄弟,也要尋回自己迷失的心。mixchatz.com3N{C5}N2HC

&miH+B;} s,}iK該怎麼辦? 在這個神秘的世界內,有不少危險生物及未知的事也會發生。你可以帶領他們回家嗎?v!nrSCe{:~:R(O{-b
Kvv5B7@'w1o3L
玩家便要以「諾基」或「艾莉」進入神秘的世界。和結識的同伴一同上路吧!
T1odcxb-Dl+|
^j&Jlcn-x^:kO
]1f3g&kuMix ChatZ 【詳情】
ek'U%N.}Mix ChatZ
F!NcUo8Jmixchatz.comhttp://bunfungame02.hp.infoseek. ... earts/RPG-About.htmMix ChatZ ?3rZ$tjy3d!};U3^
#~;G^o4~
F

w!DWVy"~gAm
【下載點】
}f:oU0N,z,?P V/C D4Wmixchatz.comQ6E
x? i[#O2R

http://download.seesaa.jp/archive/win/ent/rgame/nokieri.zip
3K8w'P#@OT0h9o
"I*H        },H*o:g4F:f
~]9GW$brMix ChatZ 【攻略】諾基篇(男生)Mix ChatZ 'G$_OdJx&\4w6z*m}
pNya#ZyV m:K
====================第一章====================b3R} up7V&?%m7c{ a
哈梅村Z2nz6A_(]8{{Z
進入酒吧會遇到一穿紅軍服的人-->安達臣…他會加入你並得到500元 \}5A!Qsl
*若覺得各項能力太差….可把身上原有裝備賣掉…f        n3m#NFM0g3h(b
 一定要賣掉玻璃珠….去武器店買更好的裝備….或去Dr.診所買東西(小心別把錢花光….住宿可是要錢的)Mix ChatZ ;GS8ca+y/Wwo
進入每間屋子問一問,直到天完全變黑.J9`^u Edp2m
就可進入旅館休息….睡著後會發生劇情
!y3o4Or(mE;hpR&F v第二天,接下來離開哈梅村….去哈梅森林--在哈梅村右上方
.N:v2z7Y1QJ1~ nmixchatz.comv#n8pyn1d
哈梅森林Mix ChatZ @$?f:t(\2qIG
先打怪物升等j aV1]\6N9Zc;PE
右上方有寶箱--得到回魂劑
FJ;{7L,t*tmixchatz.com接著來到瀑布旁….遇到女孩--格萊蒂….說完話後會加入你
XVo1`        XMix ChatZ 接著進入瀑布裡的山洞--森林地下洞穴
Qw1O.iU)a(hG        _:qGM*若不想被打死….可在外面練功把等級提高
u+^4kvq'?:KkMix ChatZ
*s{ eIm'F*\森林地下洞穴
D |6uE        yf.zE?*全部的洞穴和通道是相通的….唯有最左邊的通道先別進去….那是哈梅兒所在地Q
Q/B;OlX

所有寶箱的東西:12000元…銅盔…銅盾…速度鞋…火炎劍…麟片甲$l%V`N)WMg2n%kHt
最下面有一通道可回到哈梅森林…那裡有一寶箱--得到高級傷藥mixchatz.comd
cUz        t^.V(\${%o

拿完後回到洞穴中
7ne@
m)y }
練功練到更高等時….就可去找哈梅兒了}8_)F.l"KX
哈梅兒會召喚樹怪….必須和樹怪戰鬥
P@9hTj
Q%Cmixchatz.com
打敗後發生劇情….接著回哈梅村Mix ChatZ r_O/TV7A)kd,g


j7P!s$Z3H/I
哈梅村
j yqGq2M2qL去村長家和村長說話--得到3000元;`4h        vH?K)Ah/f0MR
再來是劇情….出村長家j
X b(~(q:c

第一章完
tBHY*m v8_.M(fMix ChatZ
+JPipn
v        V?ixmixchatz.com
====================第二章====================
#_qN%N!`4l2b未進城前….先會發生劇情….
.Mo+K%| y}^,xtMix ChatZ
"sW-g&H {8s法蘭迪克城e
zk8`f2}'N

先進酒吧和中年男子說話0QH
Q,UT)]

要過橋時會發生劇情
*lxA
|RE!|`*P
接著要進旅館前會發生劇情
"H
B7pd'F
奧斯卡王子和海因利希隊長會問有沒有看到戒指….要回答<有>D0Gtibi$\
之後….奧斯卡王子加入
~Z;N1Io4gmixchatz.com四處問問等到天黑就可進旅館休息了4l)V.e#wM$^
t

k8[Z.@(r8o1P8~;y
亞力古斯港x"j        o9C*w)N{&y
發現船已開走了
7~I.cm-M-` k7A)z在港口邊看到水手去問他….他會叫你去酒吧找戴歷才船長….他說要去港口等他
9jmU*q*rlV#amixchatz.com去港口後就上船了….途中會遇上海盜….需要和他們戰鬥
!R&calGy4Fomixchatz.com全打完後….過一下子就到古利亞港了….
UBZp%[`L3Q
V}nK7{&z古利亞港
:e t6}[.v[!L`|:W去Dr.診所對面的房子….和裡面的作曲家說話….他會給你黑色鑰匙….可去開他房裡的寶箱--得到女神祝福Mix ChatZ "e&r#R} `Hb`~
接著去旅館休息OBtN-l
dCd

隔天去英格利曼城#hFg BW5O

]#_
AR5u        M
英格利曼城
o+X'D:q\VMix ChatZ 先到市政府廳和政府官員說話….他會問你小矮人的事BV YB
r*Y

出市政府廳….接著到花店左方長板凳左邊的房子….進去裡面會看到小矮人….Mix ChatZ :F6WGp`M9O,D]I`Q
接著回市政府廳和官員說話….得到護身符
\Av6ro'ue(Vl去城堡裡和國王說話….得到一條金鎖匙--野玫瑰塔的鑰匙
hO"D%Y.v^&t7`9gW等天黑後….便可去旅館休息
+V[        oT'E0u
uZ
隔天去野玫瑰塔
*}!`)|8ie)O c:a)^~{0]Ha
野玫瑰塔
)bl%D,T:_9u Y3_su*最好先練功練到等級夠高….因為最後要打魔王3s2\v
r8]I/m

一樓寶箱--得到回魂劑
bBv6m r:F B4_\)HMix ChatZ 二樓寶箱--得到高級傷藥(k1x{2hB@!w
三樓寶箱--得到2000元
"Z*eu"Ys[N[四樓寶箱--得到解毒劑8yx(x#S$T"R-t
五樓寶箱--得到鱗片盾]Y*ERin)Z
六樓寶箱--得到鎖子甲
y}
b:[%L-q)_
七樓寶箱--得到銅盔
Z
w0z{&R5xl4m#k \/@C
八樓寶箱--得到清新藥草
fa5pq+cFn+H
KnaF.cMix ChatZ 拿完寶箱後….走到公主前….必須先和獅子像戰鬥
R)^Eof*e之後是一小段劇情?}5c8rH\ \cM^.F
劇情完後….要走到頂樓mixchatz.com6~7bu-M*~us1k[
走到頂樓後….諾基等人….只看到鳥糞….+\-qWmO;@@8_
之後走回八樓….走到八樓往七樓的樓梯….會直接跳到英格利曼城的城堡門口#Ac;t%~,t3C'L2G8zu

t'?        Lm4[b KW英格利曼城
}PnH/vmixchatz.com走去和國王說話….得到30000元
jp
Q4z        q-C@E

接著回古利亞港
N/I}*Fn K


LAwd2s古利亞港+X.Jn9X]0~ ]
到酒吧找船長….他會叫你在港口等他
VGp5XD-k4G;u'n到港口….上船後一下子就到了亞力古斯港
6zn'l[/|(FMix ChatZ Mix ChatZ 4y9K        ])X6Xca8a8d
亞力古斯港
~h.Qw%L}j!imixchatz.com等天黑後到旅館休息6c-`#F ],jz2I
X

隔天回法蘭迪克城0P1vv7ac+p"l3r%Uj
未進入城內….會碰到海因利希….他會把奧斯卡王子帶走
W!iy sA/e#U;fn第二章完
{        cW%n\B}8H3nQ.Lmixchatz.com
DKE'EEkb====================第三章======================
_y)FfD        V沙達拉村$Thc(L9L D
一開始是劇情
7d[1S [,?
kMix ChatZ
接著要去最左上方的房子….和裡面的人說話Mix ChatZ X@'^n5g"]
他會問你有沒有聽過東維尼亞城的故事….要回答<有>
~K        v Bw0|3u&zb6dS接下來前往達拉村r#_2N9O6MW?0W

M/cg^Dl;~達拉村-}%I6A!b
F

先去Dr.診所….和裡面的說話….他會說醫生不在….叫你先去村長家借宿
vc^0ztt4`進去村長家找村長說話….他會叫你上樓休息3h
Vk_6Tm`Pu'f,Kd

上樓後….會被叫下去吃晚餐[n#`-M5l:n$?
再下樓….去吃晚餐)jG/W0V&P
再來又是劇情
_jqyY'J3f
KF
隔天出村長家….再去一次Dr.診所%tm3zf*EC8s
找醫生說話….他會跟著你Qm_z0y!vy
接著回沙達拉村
j,FhV[#`%V7ZMix ChatZ
8W1`sl6jMix ChatZ 沙達拉村
+~*W1}!}4h9^|3@!Qr i*A帶醫生回姨姨家….走到安達臣旁
8E[!Wh@%dZ5wmixchatz.com接下來又是劇情
-W\#Dlg$@/}劇情結束後….再去一次左上方的房子mixchatz.com.|'a^v#b&Op}#]4p
和裡面的人再說一次話….他會叫你去沙漠上的綠洲看看東維珍尼亞--在沙達拉村的上方x
UYp,~-md`

+V'PQ        `K:N(vZ
東維珍尼亞的遺跡
_-|oar(dE0y9T z]進遺跡後隨時要戰鬥….看到龍的石像要碰….一共有4隻L7}JEy'M+H#l
最右上方的龍石像最後再碰mixchatz.com9[4S,KOD}8eR
所有寶箱:12000元…高級傷藥…速度鞋…回魂劑…鐵盾
Mhk+w'V&B#}j-G所有石像都碰完後….進入右上方石像旁的門內0oG
xf*RE

*最好先練功練到等級夠高
wzW7\/Kq1Q+A`2z進去後….門會關上….碰裡面那個天使像?GHW)^*OAI`
之後要和他戰鬥….打敗後得到賢者之書Mix ChatZ Q8d}nbl n
之後是劇情….接著天使會把你轉到遺跡外
*_8j4R        ]`*@3W;k1vA用得到的賢者之書給諾基用….得到魔法--武裝氣息
wHFmi5a2MW{M接著去普拿村7^ ] s)Iblk

+Om R\"b(o#gMix ChatZ 普拿村{#GMI.~} m1GOo
到最右上方的房子裡找小女孩講話….他會要你找銀製鑰匙
]tbvb[mixchatz.com到普拿村後的路mixchatz.com(aiv7ed7D
co
{

普拿村後的路,~)N2l)F*v        oUCw?y
右上方找到銀製鑰匙

C+qTlVC1Dymixchatz.com
回普拿村
!mzw!Ol
L

+qQ6Dw&z:Z1H普拿村
we{1M,F VMix ChatZ 回最右上方的房子裡….用剛找到的鑰匙替小女孩打開箱子….Mix ChatZ H wE(t3oX
打開後….他會給你地之紋章
)T[2h)K{aF到普拿村後的路mixchatz.coms0yqGC]!b)z
普拿村後的路
F"LnGi繼續走到普拿村山路9C"Fk~0j+}
Mix ChatZ f
ZR;rH9t!`_G

普拿村山路#~|Mmv6@KP
沿著這條路來到一廢棄礦場前….走入廢棄礦場pM#C6B~-Z

1@;s5w"L        po$S;Z廢棄礦場
-O'QR E#Iff_Mix ChatZ 靠左側走….會看到一綁紅頭巾的男子
"y8PC*E"L Smixchatz.com跟著他走….看到樓梯往下走
F8[~Q+LG9y&G1s6NBoZ3a@3A
廢棄礦場地下6x-`5Nn^Ug
一直往右上方走Mix ChatZ $M0otF/i([6N+t
看到一洞穴….走進去….會看到一群盜賊9HZ%o:hw8]:U ~!H!@h
跟你猜的一樣….又要戰鬥了
d!Yt"Z9}戰鬥完後….劇情
7\ya2K6B-|7Ce接下來會問你要放過他們還是交回普拿村….其實都一樣啦….高興選什麼就選什麼mixchatz.com8ox#Y:a6a7bpmwJwJ
接著走回廢棄礦場_i`sA:@9aF
Mix ChatZ !_$I-GY$L'JS,|
廢棄礦場7^#sC[w
左上方有一出口….走出去
W$C;tb4[Q] ]G
t1XT!FMjkf(t7u高山之路Mix ChatZ SH|#F;C
沿著路走….走到山森村
d?u`S'| O
!A+L'p;A}t n.f山森村
|Yw;J;qGn5g5x到Dr.診所問兔子醫生….他會問你相信科學還是魔法….回答<科學>:t%c'gHv\] ^
之後他會告訴你南方森林有科學工房
l7r:P9iR4PBKYMix ChatZ 出診所後到最左邊最上面那棟房子--綠色屋頂的那棟Mix ChatZ &K+P l[eUi-?h
進去後到二樓看到一小男孩….跟他講完話後….得到銅製鎖匙

IXbZ*nf rMix ChatZ
到三樓開上方的那個寶箱--得到火之紋章"f3~
}9wM&?Yemg@c

出房子後到右上方的墓園…之後是劇情啦
KT)e7NoipXu接下來諾基和格萊蒂走到右上方時….看到花的精靈….講完話後….得到精靈的花蜜mixchatz.comYW3mi8qG
之後就可到旅館休息了mixchatz.com2l`*cZuS        c
隔天到山森村之路
FLY9_*Q]LnE
$o M Pmnl/CtGmixchatz.com山森村之路n[sG\Zs\ a
沿著路走來到山路
rtb8ke_l2FcM
!pL k-CGB,w山路L_ l-w        ~/mt
沿著山路走8^!ZV.z1M~qL
中途遇到一名男子--柏德烈mixchatz.comg's;_8hZQk
走出山路後
JcD        P        Z到西維珍尼亞城南方的森林繞一繞….就會走進西方小樹林
0C+CgU        \#} [        S^
#gqP5nm;[6}e(W西方小樹林Q#[h        LF\z
c

往下走會走到森林小屋L;XS$kW~.Hm

R3Q4Y6_8vJ'b!e森林小屋
,YH(E`?bMix ChatZ 走進森林小屋和Dr.講話會得到靈芝玉露
?-z#y,}&M'o1v9@之後出小森林….去西維珍尼亞城U%E~9s{8s$? Nv

%tB+R&D;E4t%P|E西維珍尼亞城-南
vm9c5O_(s/XubC先去教堂….會碰到施文跟柏德烈
r k8`]L        xpserHMix ChatZ 接著是劇情….施文會叫你晚一點找他談話Mix ChatZ af rQ8ZKQ
出了教堂….要離開南區時
#C]
CL!wOj?mixchatz.com
諾基和格萊蒂會告訴安達臣….他們要找施文談話
`(H1C-O5|n*HX        cMix ChatZ 安達臣說談完話要去酒館找他….再去旅館QR/yZ9eV(A8^B
接著再進一次教堂….看到左邊的房間裡….柏德烈在裡面
Yg6R2I
P"jKMix ChatZ
進去和柏德烈談話….格萊蒂會問有關地下室的事
8g
w        gG,O%qMix ChatZ
接著下樓….看到右上方房間有人-G1u+h#X
MrP,O

走進去….又是劇情
\+pz#n@*U
F e
上樓後….出教堂
,Y-u|?
k-YW
接著去西區y0\9d,?Z
Mix ChatZ 2UM]+Q,U8^?
西維珍尼亞城-西
3|f`;Ps        a?
g/g        }
OO.Kmixchatz.com
先到右下角海灘的樓梯正對面的藍色屋頂房子
%v/|zHPh\5W.h*y4DC進去後到二樓….會看到一女孩--辛妮….他會問你要不要幫他做事….要回答<做>Mix ChatZ 6eA8QH!k4V/|A
他會叫你送信給一個叫凱爾的人
I-n;Vj ~u,b出了房子後….到斜左上方有圍牆和信差的那戶人家
XS
KeSc F&@
進去後到二樓找在桌子前的男孩--凱爾….他會叫你送回信給辛妮
$ItPJG!O!l8H{j"}接著再回到剛剛的那棟房子找辛妮….把回信拿給他….得到水之紋章
{a        A]]U,s7v^ WMix ChatZ 接下來到酒吧找安達臣mixchatz.com$sQ7D(K^7h/B#Z
再來就可到處晃了….即是先到北區的書店買魔法用書
u8W)Iv2f7v7@接下來就可直接去旅館休息了
$i-r+{y)pG回房後….接下來是劇情….柏德烈會來找他們b~0\i7]l p
接著去城堡f6ei'GH;P
{*GB

走進城堡….往大廳….進去後會有一小段劇情….接著要打士兵ka"r{v!XO
打贏後….會被轉到二樓….Mix ChatZ         X4JE]R+S        Pu:O
先上三樓….進三樓大廳前有兩個武士要先打….接著進入大廳B"K:a@7D/Q R
大廳內有一個戴鐵面具的人….要先和他戰鬥mixchatz.comddnGqgTc)i+q
*等級最好練高一點…..還有打鐵面具時不能用魔法….血最好先補滿;T lW^
z3i

打贏後….會發現鐵面具其實是國王Mix ChatZ D0I!].W1tce{Ot-[
接著要回到一樓大廳….和施文召喚出的武士戰鬥?5Y%B
X'm

打完後….去頂樓找施文mixchatz.com'C0_a C0Kcy
一段劇情後….回大廳找國王說話….得到10000元
@+^0w
D'o1[)AMix ChatZ

8p,{
q-m$GRGO
====================第四章====================

GUAXDmixchatz.com
洛泊里村&s j"i+Xq&`RoJ
劇情完後到村長家找村長說話….他會叫你到拿畢拉斯港找維達
*uDb6Su1ao出洛泊里村到雅各布港
0}a*{f_5x)WMix ChatZ Mix ChatZ (Sy.id
s i        z5a gd

雅各布港Mix ChatZ 2UXe)|3W*F(|LR1B#C'h
進去入口旁的那間屋子….問一樓的人….他會叫你去找費露娜小姐l#Z4?3T~.i0F+|
接著到最右上方的房子裡….找左邊房間裡的人說話….他就是費露娜
hcxM|*r6?2p5j@'I2O.N4w他會要你去找他妹妹--雲露娜….他說在東方的森林裡
5VVV}?#W ymixchatz.com接下來去海員船務室訂往拿畢拉斯港的票

T~$E+QCl&z,o4J
接下來等天黑後到旅館休息6e!R"N8YX
隔天前往東方的森林….在右邊的森林繞繞便可進去
xu){skOZS'D%eMix ChatZ %yR~0@'g/s
L3N7`

中部小樹林
Y9{7_]^!r mz%qmixchatz.com一直沿著路走道上方進入森林城堡

a+jt7p|C,]mixchatz.com

:o?;EY gT&xY森林城堡
w;?r
F!M]mA;kMix ChatZ
和左邊的少女講話….劇情完後得到靈芝玉露
"lXh
Z#T8@tmixchatz.com
接著回雅各布港i#o/A7w$F%R

,tykZEg.UMix ChatZ 雅各布港AJ.E!M:a;W
去費露娜的家找他說話R
ki$[kX w|

接下來就可去搭船了Mix ChatZ rD]&bN%Uau
mixchatz.com.tA        RM-Rn6@-u+U
拿畢拉斯港
F'~P0TGk可到占卜店占卜--和喵咪店同一間
hER%d.K b4N接著問占卜店外左邊的那個小男孩….他會叫你去找莎朗+ZTq$b6N R
G|

到最左下方房子的二樓….看到女孩….他會給你風之紋章'vl;p1B;f&f1L!eR
出拿畢拉斯港….這時會突然下雨….接著到上方的森林裡避雨Mix ChatZ U4[1TgI#_Kv
mixchatz.com*DZ%Zd`-@-R?!y,Z
森林風車屋
}w!\\0N`/{ z)J `4I問裡面的人--莎朗&s:k+VyY*I+i+G
他會叫你到二樓休息….一上樓要走進房間時….會被叫下樓吃晚餐Mix ChatZ t.Y
DUf

之後是劇情
x3q)^6^!m)B隔天回拿畢拉斯港Jum#O6k ?L
T6pG#TA

Fd^ rXf.\@
拿畢拉斯港
X,e I$U        s%z1^到船務室買票去雅各布港
_%C0|uQ?}Mix ChatZ
#\_6D]wY~mixchatz.com雅各布港
0^0E};x]5s S.op出雅各布港….去威廉港
(?"_!K n@ _/Eg"jz8cD|Ka7aOgo7x
威廉港;oq-eUs^
先去酒吧打聽消息
{%DO4B!P6cF;y*W,_接著到船務室預約往愛立頓港的票
[``@Cmixchatz.com再來就可去旅館休息了mixchatz.comZVOj5d
隔天搭船去愛立頓港d_CO8ksB(v
eD!U$xlz)s
愛立頓港]V'O
[dfW9s}yw

到書店右邊的房子二樓….看到一男孩(\4}7E&t&L,k
和他說話….他會問你鄉不相信有地獄的存在….回答<相信>mixchatz.comFhi\JO+B
他會告訴你島的南方就有地獄的入口
|G;q~6Le(SMMix ChatZ 接著到酒吧內問裡面右上方的人….他會告訴你由利各村的傳說和女孩被困在雪山的事
|2IN;pW V_接著進到喵咪的店….和女孩說話….他會告訴你有人買很多燃點燈的事u jMl%O h8?3iv
接著就可到旅館休息了
*w;Q$Nl-h6y隔天出愛立頓港….到右下方有火山的地方繞繞….就會走進地獄
\;z~Qpk
2?SUU$ZMix ChatZ 地下迷宮Mix ChatZ z~Gx%}v
所有寶箱:高級傷藥…回魂劑…2000元…10000元
p;HU%|~7a
_Mix ChatZ
接著走左邊洞穴裡左上方的樓梯下樓

a FTnug9wR5R

2\;p1a*`N%J3Z(oY地獄入口
&H+LiHJOf4P"X|所有寶箱:速度鞋…鐵盾…龍甲k1UG9dw~
走到最右上方有一入口….進去看到飛龍石像….需和他戰鬥
8tX{Fof
R
打完後開寶箱---得到米斯里爾劍;~TZV$c{-Yy
*等級最好練高一點
0t{O,yJ5L1H,IMix ChatZ 走樓梯會看到死神….要和他戰鬥
MmI
m]
戰鬥完後….去由利各村mixchatz.comfS(\4z        e8`F0B8Zv

-h#K2Y X |8Wn由利各村
0A6c Vb*iz*d;xD先去問最上面在雪人旁邊穿綠色吊帶褲的小男孩mixchatz.com*AG3R,s/r(X%v+p0]^
再去右下方最靠近階梯的房子--沙森太太的家….和裡面的人說話
%c+W\
A0[:Kp1XnUb\`
他會告訴你維達在連坦村
Vb.cE)q#P;pmixchatz.com接著要回愛立頓港mixchatz.com9`+{ J-b%^.q#n
s)mP'g&hwMe
愛立頓港
'` Y:a&z4d~r去海員事務處訂往威廉港的票
+f%kAV P!J$C$n9C VrMix ChatZ 就可以直接上船了
P        Zg
Q6j)M&e_
上船後….過一段時間….諾基會想要去吹吹風….這時要上樓ac-p.Le,WA
上樓後….經過一小段劇情….有一神秘人會要諾基一人跟鳥人戰鬥….隨便打就贏了啦
4E&s6vw2uQ?uLmixchatz.com隔天就會到威廉港了
;rE}0F:|3o^G#quLC0e)E&|
威廉港
H)Y,Y'? C.J"WruMix ChatZ 直接前往連坦村
4BI"T        Af1~mixchatz.com
1pX8D1vKB)]S]連坦村Mix ChatZ 5Co$z+V,F_,h1D@t
去喵咪的店的二樓--Dr.診所….和那個婦人講話….他會叫你去白雪森林
CYqP2G&hJL等黃昏後….就可至旅館休息
Z"NX(X1A6q4bmixchatz.com進房內….會有劇情
|O#dBC-Dj&c@^mixchatz.com隔天去連坦村後的路Mix ChatZ 6z(^ p/]B

MF5D)V%|\)zEmixchatz.com連坦村後的路Mix ChatZ A,k8_A3D"fp+AR
往右上走….去白雪森林
cv`;W'xf8]5j E白雪森林
A-Om`1hd&Q3b沿著路往下走….會看到一群小矮人….接著會發生劇情
?7z??h?3m9T劇情結束後….去最左下角的地方….會碰到維達和牛頭人….要和牛頭人戰鬥
,r8r*j-g5ae;{2[0{mixchatz.com戰鬥完後會發生劇情….會得到對講機;i(SA}G*d
接著到連坦村後的路
9C!uq rJo:fmixchatz.comMix ChatZ X7FR.R)?(g]Q
連坦村後的路
&a
M1V*C5^Y
x-PgD
回到連坦村
6F;U
bp(r!A

2yoI        [(|連坦村F0m%J'yp&`
往左走出連坦村後用對講機叫維達mixchatz.comXh4T8I*lt\x
維達就乘熱氣球來了….上熱氣球….移到大鳥皇宮前就可下熱氣球了
\/`4s/t)_!UMix ChatZ 接著進大鳥皇宮
5T
Rj(S$f:T\)Y
i|g,\ d"~
大鳥城WZ
c_a6u(XOK

走到最上方….進大鳥皇宮Mix ChatZ 0Nv|N+O~q {y

8y3xH[3h大鳥皇宮"K'P Q
lO@To

一進去後….就有一大串的劇情….最後得到元素玻璃珠圖
u&Y$V c3T
k%P"C/Te
搭上熱氣球後….前往維達的家--森林風車小屋
/x#D:C GHw
/Sj"qIA L$T,F森林風車屋
z0F#l,p1hPDmixchatz.com和莎朗說話….接著去風車研究室--左邊的門#e8[8keb%p.U
走到維達旁….接著又會有劇情….得到玻璃珠位置圖
6G.r-rAw接著又有劇情….隔天去森林風車屋後森林--從墓碑旁往上走
r2^;Da pmIpBba
C&AqdJa*h;@6`

森林風車屋後森林7m'XF V0d4w3r
往左上方走….會看到山洞….接著又發生劇情….2^8E @1U_kj6C+~
穿過山洞來到風神獸殿
h
{!X[,k4H
C
J$nt2TY;ZH w9H

風神獸殿
S&`%g;BZ%y*等級最好練高一點
1ke$B.Il#e4Rmixchatz.com到最上層神殿裡面打風之守護神….打完得到風之珠Mix ChatZ -x G7P6BN,{/e'M*t
~

畫面跳到維達的研究室….走出研究室8X;w2wFQ

Ld `3m        ydmixchatz.com森林風車屋L/u|??
]:U7@C)k_V*A

走出森林風車屋#M } g(eGbu
出去森林風車屋後….搭上熱氣球….往沙達拉村
X-SO+r)}2Kymixchatz.comH CX f8kK*B
沙達拉村
AbC/L,pgMix ChatZ 還沒有上階梯前往最左方走….到沙達拉村山路
A o-^Pz1xcMix ChatZ 6ta.@,C"Z
沙達拉村山路Mix ChatZ X?A/A N"U
沿著路走來到一洞前--火神獸殿
*ta
u@zn
Km6J!R%DMix ChatZ

\1mB4A,w e7U/XJ\火神獸殿
0S*Q!o0M\#G2e?*R#V;Pmixchatz.com*等級最好練高一點_.AeL#k;wG*|k
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
+cnmAd v進神殿後打火之守護神….打完得到火之珠
rQ s9V-`Mix ChatZ 畫面跳到火神獸殿入口前
E8{Kxx
5W_"B|(K2_沙達拉村山路Mix ChatZ S;]/x#`|
J

去沙達拉村
;X'M(PHjF]6v&H)qE9`${t:u]&q
沙達拉村mixchatz.com1RE;I3]P*Y#Q
出沙達拉村mixchatz.comL(x*jB(]1k;y P@
搭熱氣球往法蘭迪克城tK }p4Q(d:{5wz

Re:o@dv

法蘭迪克城Mix ChatZ /rXX)LuNkXB9bt
和市政廳旁的老婆婆說話….再和教堂前穿西裝的人說話Mix ChatZ D
Y$@
k%jjq

再去市政廳….進去會看到王子….他會帶你去教堂裡的水神獸殿
q*?s @^,d進教堂後….和左邊樓梯的牧師說話….接著下樓
?"SNO Vu@
lmixchatz.com
,nG9Z2VL
PC$A(Vn

法蘭迪克教堂地下室
6j9m0v C#A7wQ p&mj再下樓/s0X/Y$fE
mixchatz.com6Q-Oes9o        G
水神獸殿
AG:Rs?K@-q*等級最好練高一點)ny?s
a5hn2M[w

其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
%[R1O6b8Up#A進神殿後打水之守護神….打完得到水之珠
7n
at@6Jz
畫面跳到水神獸殿入口前
(vI1_u}vrMix ChatZ 7c$`Pf;l8|;omJI:yxW
法蘭迪克教堂地下室`*jZZT
再上樓
-R&?#e&b!b出法蘭迪克城….搭熱氣球到古利亞港mixchatz.com~
j7}:@c


5dm/X]7Nh+[!@古利亞港T%e9}$n1?Fp^$]
W"H

先到教堂裡和修女說話….再去酒吧裡的右上方碰坐在角落的人….接著需要戰鬥g'kd!DEK
戰鬥完後畫面轉移至教堂….會找到鑰匙….修女就會帶你去地下室….走出門--地神獸殿3O5|n8so5V
P


b*N!u wK地神獸殿l+d
WP$T!U:_

*等級最好練高一點mixchatz.comyDs?2K3Yqz4Y
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
$@]%Hy6f$E_p2Pm_進神殿後打地之守護神….打完得到地之珠
*~i1M3O`uMix ChatZ 接著又有劇情….然後畫面跳至哈梅村p+GT|4_iK

WK gv
MC!G
哈梅村mixchatz.comy+V"e,u)em_
問喵咪店的喵咪….他會問你要不要賣出所有裝備來換回玻璃珠….選<賣出>
wO1vk7Sb0IE6JF第四章完
4n"t
H        nX6j9H7z'B6G%mmixchatz.com

j:A        X8VR\4pmixchatz.com====================THE END====================mixchatz.com#cc|b&Q
P,^]"IBWF)[k

$`        ~ DrxyW$]【攻略】艾莉篇(女生)b
F `v`*Io-d3QH.zv*}l;vl)dmixchatz.com
====================第一章====================
(?8a.q7_ D3D:Xmixchatz.com哈梅村mixchatz.comI        o7DN%l0[
進入酒吧問女孩….他會告訴你去占卜屋找老太太
        PA|7q
_KC
進入占卜屋和老太太說話….說完會得到聖水之咭:r%F*~9E~w        q\
進入教堂找穿軍服的人--安達臣….他會加入你並得到500元
Jq(Y`$GDh8tH接著去村長室….會看到村長和一女孩吵架
0i8dw3J
PLZ
*若覺得各項能力太差….可把身上原有裝備賣掉….
}7I$q+ao$J        {        [ 一定要賣掉玻璃珠….去武器店買更好的裝備….或去Dr.診所買東西(小心別把錢花光….住宿可是要錢的)
;VzPx2Z#Y)z+alnHmixchatz.com進入每間屋子問一問直到天完全變黑
.X_"I
M.cHE ?
就可進入旅館休息….睡著後會發生劇情mixchatz.com.j h1RE'I+w"k
隔天起床後下樓….有人會大叫小孩全都不見了
%{-smx W接下來離開哈梅村….去哈梅森林--在哈梅村右上方
e+Vv#La^#W!k1V-L,F)B^h8U/x)w4z~M
哈梅森林mixchatz.com0]#v;e%Ls?n
先打怪物升等
        LP`y [右上方有寶箱--得到回魂劑+DOY0e]_Z5j
接著來到瀑布旁….遇到男孩--肯舍爾….說完話後會加入你^h
?}5lju7{;jeK

接著進入瀑布裡的山洞---森林地下洞穴Mix ChatZ R
e1G[/e*t

*若不想被打死….可在外面練功把等級提高mixchatz.combl\
d#vE


8z1}W3?k)mF {/aW(Mmixchatz.com森林地下洞穴
-`"s_        ])`*Q0u*全部的洞穴和通道是相通的….唯有最左邊的通道先別進去….那是哈梅兒所在地 _2iWV&@H,Z
所有寶箱的東西12000元…銅盾…速度鞋…火炎劍…麟片甲…銅盔
\v|alJA_q-lY最下面有一通道可回到哈梅森林…那裡有一寶箱--得到高級傷藥
~A:x4GX.g%G O[Mix ChatZ 拿完後回到洞穴中;Rk)@        Cl*B
練功練到更高等時….就可去找哈梅兒了
,]\&Y3A4q8HSmixchatz.com哈梅兒會召喚樹怪….必須和樹怪戰鬥 Z,C4H4BX4B3p3[
打敗後發生劇情….接著回哈梅村Mix ChatZ .ih|b,l
Mix ChatZ SL7e!`!j n'|
哈梅村
`yT0A8z*I

去村長家和村長說話--得到3000元
fG/GQ&d        e再來是劇情….出村長家xY,n4d-J6jNa a#{
第一章完
;E/@ g+j3ybYJ:\
\e.IpJ D8N{Mix ChatZ ====================第二章====================
Q Bi` |pK法蘭迪克城Mix ChatZ V]
m-Z
Q
y-u0s
T

進城後會發生劇情Mix ChatZ :QQ{-ql0iE'[4S
進酒吧問中年男子….他會叫你去市政廳Yc
F6S$B"oGI

去市政廳問/N0FN'\ T^ ?a
要進旅館時會發生劇情h }!umlN
四處問問等到天黑就可進旅館休息了O(|6ZgUs4IT8du
隔天到亞力古斯港
R;Vq#Q!zy0P
N*B u"fi!}]Pmixchatz.com亞力古斯港
v        N\^:H"SeI發現船已開走了S;~DEK3N.cl
先去酒吧打聽消息…去問水手他會叫你去戴歷才船長家….去戴歷才船長家他說要去港口等他mixchatz.com+o        lJ1` E
`I q

去港口後就上船了……不久就到了古力亞港
nFk3M&FMix ChatZ k.Z?M'[A0a
古力亞港mixchatz.com$k#Y(bCH
去Dr.診所對面的房子….和裡面的作曲家說話….他會給你黑色鑰匙….可去開他房裡的寶箱--得到女神祝福],e"T(bD"s        _(i
接著去旅館休息
!a~
a
Y$q        C
B1t'~
上樓會遇到海因利希….進入房內和他說話
w:Y&lo;?
RetMix ChatZ
隔天去英格利曼城n7s{4dR$y#~3Z

s*`l
q4o(hP ZP's
英格利曼城Mix ChatZ  hM&c Y&q
去城堡裡…和奧莉花公主拿魔法戒指Mix ChatZ -pGW$n@M%B n
等天黑….去旅館休息
;B@1iy\XpMix ChatZ 隔天到森林mixchatz.com$v&fqu&rq.d
有一條小路Mix ChatZ I\Tu7m*m^6e
.[F8E        ]ZX$wIvK.\
森林小徑mixchatz.com7d5pH$^5}1N
會看到魔女….接著爬到梯子上….會看到一個女孩….和那女孩說話….他會叫你躲到他的房間mixchatz.com;X#? Gr$Hb
S

等魔女回來….走出去和他戰鬥….打完後會發生劇情….出了森林就可去古力亞港了;?$UXh[(cZ

*P$~Wv3JC2b^&R8C古力亞港*JXq#fd.v:Y!D9s-[3J
去酒館找戴歷才船長….跟他說話他會叫你去港口等
cK8\
B"P].x!s
接著去港口….中途會遇到海盜….再來要和海盜戰鬥
9lQ\h(vT5h接著就到了亞力古斯港 M@5zL9hv:~eU

PdO0H#nP"u"w亞力古斯港
%QD+wg&q$KR5yl        sI3g"Q天黑就去旅館休息了
*^-?Tw0y3d隔天到法蘭迪克城
'Sk.cx
h

+Nr&xe:kDK法蘭迪克城Mix ChatZ SX!kTkn}.b
去城堡….和國王講話後得到藍色鑰匙
+p{5_I8LRzeQU#n/m用藍色鑰匙開往地牢的門
)@"o!z3N C:Tmixchatz.commixchatz.comD"w"]rW`
H

法蘭迪克城地牢mixchatz.com/Wj?RR b)M b?
去拿紅色鑰匙….開啟一道門….裡面有寶箱--得到回魂劑;D\!x#KJ
等練到更高等
JBm7Q9Z(H8YaTMix ChatZ 就可從地牢的樓梯….下去地下水道了c `v4@
\(D-G~K.^


Nb[
byEmixchatz.com
法蘭迪克城地下水道8EA-et1S&_MpN
所有寶箱的東西 麟甲盾….2000元….清新藥草….銷子甲….30000元….Mix ChatZ ,c1yt7OF
走到最左邊要和變成龍的王子打 g8W[yao,{
打完後會發生劇情….海因利希會送你大地之咭….他就離開了
2?v Bz0JV9Z&~8PV.i第二章完mixchatz.combC$dL3x

me.C+V2TK,sDmixchatz.com====================第三章==================== h-Nav4~2j
達拉村rz0\2L$s1qM
一開始是劇情9a s7XP$ZfO
去最左上方的房子
;Q4u.f-dZ2LA+Jmixchatz.com他會問你相信科學還是魔法…. 回答<魔法>
"X,kh1q6P        @$Y0p接著出去達拉村….到下面的森林
GA B/l&}A/S.Q{eD$I b
a8J)yB~b[{c東方小樹林Mix ChatZ {-i|.KL%l1QJ|
往下走會走到森林小屋-gj$d
BSwh


H!e {
uI&\vN
[YH
森林小屋 l~        j)p[h
U8]

走進森林小屋後….走到右下方
P UQ3W7g#n6S接著是劇情….劇情完後….得到精靈之淚水
7Rk[TzC&~/J"Q
q
出森林小屋後….回到東方小樹林….再到沙達拉村問人7f(dXI%^z9~.k

L!r}w]0O{1TT沙達拉村mixchatz.com"dY^ R8N2T
去最左邊有花圃的房子….和裡面的人說話….他會問你有沒有聽過沙漠遺跡的事….回答<曾經聽過>
kAx:[A:q4D上階梯後去最左邊的房子和裡面的人說話他會叫你去普拿村買武器

A
h6z FD$m Dmixchatz.com
接著出沙達拉村….到沙達拉村下面的沙漠繞一繞….就到了沙漠
!D)pue O:`4{Mix ChatZ
u'ig8W!L沙漠mixchatz.com"m2X        f+k
M:q

所有寶箱--高級傷藥…速度鞋"A x;c
]/Z#y9H T7I

一直走會看到一道門….走進去
8\`8`        whq
s2[Yxc\沙漠遺跡-U7q9Ob6H)?IOb
會看到一道門….走進去Mix ChatZ y&b(H.A8S/V
Mix ChatZ 8x$IR7ko!W?V7o
古代遺跡內
6jt\uE)F所有寶箱--回魂劑…鐵盾…12000元Mix ChatZ 3m%VuzfVY
K

要按花紋的按鈕…共有5個
ct$y
|.ml9q6K
*沒按花紋的按鈕….右上角的門就不會出現
/j*_i4wRg vv0?接著進入右上角的門Mix ChatZ v'y4|7Ey"s_n-e
在裡面繞一繞….就有一個天使和你打w:_H_*IR
打完後得到天神之水晶….接著從出口出去'| n+_@*a(g
用得到的天神之水晶給艾莉用….得到魔法--一級天使聖光Mix ChatZ G p(v5{(jA5Zn`P
接著去普拿村en*\jr^v
X

7_AUB        }
`JJ

普拿村
.W/a*{wg f5q$\ [6i去武器店買武器mixchatz.com k?f'[ Z
普拿村後的路
cm}[[\Emixchatz.com繼續走到普拿村山路2^y2cE]zN6s
普拿村山路
3x|"iQ%?T_C沿著這條路來到一廢棄礦場前….走入廢棄礦場
2tQ2Uk#T SMix ChatZ
7Kz;N8o2q OTU~0HMix ChatZ 廢棄礦場
X.wAa0^-Z走到最右下方….看到樓梯往下走
L/g6a4{!aY6jGx-p)R I6HUH"wC\
廢棄礦場地下
:ia$@E7z]e一直往右上方走
0t#~c
VA5agG        e
看到一洞穴….走進去….會看到一個戴鐵面具的人….走出洞穴後要和鐵面人的僕人戰鬥
x@&Z1HS,h

接著從上方洞穴出去到高山之路
7U yd{*Il9^Mix ChatZ
/U)OLYo:biqK高山之路
UR5@]yI1w7T0E7tt"gMix ChatZ 沿著路走….走到山森村Iv:CDA}\"|z

-WXU9`(F
B*MM
山森村
Y(oh/O4|R一進去就會發生劇情9T@*F;HvU
到最左邊最上面那棟房子---綠色屋頂的那棟TsH,Ug K
進去後到二樓看到一小男孩….跟他講完話後….得到銅製鎖匙
9nWp5^9OhMS到三樓開上方的那個寶箱--得到火之紋章mixchatz.com,L#^ z:?*Dp6g
出房子後到右上方的墓園…之後是劇情啦Mix ChatZ '?        c)p_fN
之後就可到旅館休息了Mix ChatZ m7m|:]~AMD
睡著後會有劇情
v7^g+Uhj

隔天到山森村之路S-e3EB5pNC
        N$| WEZ&@M
山森村之路mixchatz.com$uT
Jc#efL
f        F9~0[ T

沿著路走來到山路
a ~-EL$^wmixchatz.com3Ye-]+X        S8xF'M(k$a
山路Mix ChatZ  kFGSE(P%j
沿著山路走
7O$L1H(I+t$sz
j
中途遇到2名男子mixchatz.com"H.t~MV8`
走出山路後去西維珍尼亞城+VE6L/Yuc}1i\.J

XS,Rv&R8z"| k]Mix ChatZ 西維珍尼亞城-南~!F,B[)L2GQ-[9n
先去教堂….會碰到施文跟柏德烈
*X"d@S$T.~接著是劇情….到東區mixchatz.comDL${3t)x,P)H

'Dz$o#t s#u西維珍尼亞城-東
Q-[C
MU6lJ|

去時裝店問店員
&`,wY5V3M/Lmixchatz.com會有劇情]8yO8~cBY2w$d k
到西區
Cv~{%df
u3w
1|$LZ"ks5? U
a-j

西維珍尼亞城-西
XGU:p;^-AMix ChatZ 先到右下角海灘的樓梯正對面的藍色屋頂房子9S1E*v(b7s
進去後到二樓….會看到一女孩--辛妮….他會問你要不要幫他做事….要回答<做>mixchatz.com+me2g*h1` r[l
他會叫你送信給一個叫凱爾的人Mix ChatZ 1svOa&OE
出了房子後….到斜左上方有圍牆和信差的那戶人家 mc gE(J%O@
進去後到二樓找在桌子前的男孩---凱爾….他會叫你送回信給辛妮Mix ChatZ Jj3lK        ?6e9z"[:N
接著再回到剛剛的那棟房子找辛妮….把回信拿給他….得到水之紋章
Sl#GF2R6T*QL到酒吧打聽消息EF1y        x$`*Du
再去北區
+fT6zC"hw}?Mix ChatZ 2Z5v5oI6Rq1L
西維珍尼亞城-北
R_7z#m7O1jO去軍方辦公室問穿紅軍服的人
%d?Y        tx4~L問完後再回西區
m:x0H L,v[:G        Q
ZXt~seU西維珍尼亞城-西
z1^%};z`
D"V[
去旅館休息 u-A,Xp+o[X
進房間後會發生劇情4E'W g"[*[
睡著後又發生劇情i5]*`;MJ:ToL)x7@X
隔天去南區
@r6h`!y
)[
q;W.~.g{ pMix ChatZ
西維珍尼亞城-南

KJ
W:cV        c:i-f:X
F
去教堂找施文說話
%^:z0b%o%v){A        c+]C去北區mixchatz.comDV| q        U4Vr;\3\ F

8lG3QZFL5A nmixchatz.com西維珍尼亞城-北 Q0}!vOt h"Ue
去繽紛工房--右上角有星星招牌的房子DP5h6a8Jr4Ck
裡面的人會幫你修正
7qxTu        Daq.Y3f"b接下來就去城堡't^)]TSv"wz

F
AL!W8}@;]
城堡1t+xw+} X{iD
一進去會踏入皇后設的魔法陣
s} V;bc2`']接著會被轉到三樓Mix ChatZ
Dy,{0n/s1]

開始練功
z.u/G4O"H3G*`接著到三樓的大廳和假國王戰鬥
NO!_odY$_%EMix ChatZ 到地下一樓的地牢去救國王和施文
#b7A;M)`%rmixchatz.com救完後到一樓大廳找皇后….接著要戰鬥
0ps        Z,vFZ打完後出大廳就自動跳到教堂…. 發生劇情…. 發生劇情後會得到烈火之咭
:z*^?3q \6oz)P出教堂後走往西維珍尼亞城-西
R        ^dz`
r
\6{Mix ChatZ
第三章完U{@d^aHcc|

e-A:j|2JQ;QY9J#]qmixchatz.com====================第四章====================2DB3j7P;|I-G
拿畢拉斯港
Q;dI9Ia5r;w*Zcmixchatz.com先去左上方和穿紅衣服的小男孩說話
i%pn;`x
VP1n
接下來去占卜屋占卜選擇愛情運--在喵咪開的店內
9~q&w9L7A*bwo3]mixchatz.com接下來去拿畢拉斯港北方的森林到森林風車小屋
f2X5v Y2hV'_,Y
}-lm2NJlW1c)[{n森林風車屋*}EZ-a7W;pI
和裡面的人--莎朗說話
(vOQiO,p接著回拿畢拉斯港
0Q%KT1T7`d,mVp
G2MO'Hs\拿畢拉斯港Mix ChatZ [{
b{ m#v?B[

去海員船務室買去雅各布港的船票….就可直接上船了

B.j;O\KnG#Y}mixchatz.com
到了雅各布港
*Q
r|c(L
mixchatz.com&Qd%D}n!EB
雅各布港
3`&X5gn9g$g}%yH到時霧很大….'L
@G.f)\"g

先去最右方藍色屋頂的房子2樓….和裡面的人說話他會問你願不願意替他開寶箱….選擇<好啊>…
{!rGC zU^接著去樓下右邊房間拿一把金製鑰匙….回到2樓開寶箱--得到地之紋章
+DLcK n}Mix ChatZ 接著問教堂裡左上角的人說話他會問你要不要去教堂的地庫看看….選擇<好啊>….Mix ChatZ 3?(ti1M8IgKQ7G"F
然後下教堂的樓梯….到中間下面的棺材….要和小孩的靈魂戰鬥….其實很爛….打完後出教堂%?-a;j9?S:S!Ci
接著到洛柏里村Mix ChatZ ,mf4|$V        Tu)J)nD
.Z
wH}3J

洛泊里村
$\:vh"HL;`7U/bMix ChatZ 到村長室和村長說話….他會給你貨倉的鑰匙叫你去貨倉休息….
Ml8C PO
uim

接著就到貨倉休息--貨倉在右下角養了很多牛和羊的地方
{3Usyf/lO Kg走到床邊會發生劇情
7wo0gQ b
?NJmixchatz.com
隔天….把鑰匙還給村長Mix ChatZ 7r6D?Ix@X,^1oz\
到洛柏里村右方的森林….到中部小樹林Nnlg8OT#^

nrn        ?RD中部小樹林
;Z%E5I _)CP沿著路走….走到最後要和野狼戰鬥….打敗後會有劇情
]*R9|w|;\1U9~Mix ChatZ 劇情結束後離開中部小樹林到威廉港
L%I3|@fDmixchatz.com#i? [m3F        s\|
?

威廉港
b1O!n)m6d a J3z ny*N8S `Mix ChatZ 到船務室預約往愛立頓港的票/S/|.i5oI;H        JO(U
再來就可去旅館休息了
aQZ \;n7B t"[隔天搭船去愛立頓港
f'Wq5Gcl
sY@#V*mnuU愛立頓港8h&@.w?6h        uI*N&{
等黃昏就可到旅館休息了*XRr;Q'j"u
隔天到由利各村
UlgfvU

V        o i;t#{u0u0WMix ChatZ
由利各村
-{QhM&uq{a[(q和左上角雪人旁的人說話….他會問你箱不相信他看過獨角獸….回答<相信>ik!A*m {:u/d]6f)Q"g
接著往上走來到….由利各村後路'^)B9H/U9C!LfF}-R
Mix ChatZ 3l2ZSO\4H}^K
由利各村後路C`|K!T
走進前方的山洞….來到由利各村礦洞mixchatz.com;DI(M%j jo4}:TaE

M9Wv&V&Zg由利各村礦洞
/ok;w f(Kpmixchatz.com沿著露走出山洞….來到獨角獸森林
}lD} PVCmixchatz.com!G](QE3HcMFx7i
獨角獸森林5r/q2A9lx(p:V)WX e!pm
其實通往獨角獸所在地只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
rT5`        P5J3G

接著要和獨角獸戰鬥….打完後….畫面跳回由利各村後路….然後回由利各村mixchatz.comQeQwO:Qk({~
o


+{b+hLkl|Sf由利各村
dx|C l+d先去最右上角的房子二樓後小男孩說話 Jm`k?os C#|
再去右下方最靠近階梯的房子--沙森太太的家….mixchatz.com6bEG8@svT
和裡面的人說話….說完話後上樓到左上角的桌子按一下那本書,得到寒冰護身法--給艾莉用學會寒冰護罩Ff1d)O2lt
B[(J

接著到由利各村後路hc)Qg]
9t9}
I*N:fP%`9T

由利各村後路]$Z/q,AOY4I
往右走….到由利各村山谷
?(@q$i C!LkMix ChatZ
Z,i!e!zqMix ChatZ 由利各村山谷mixchatz.com"XQ"FV9Z~Ou2N
}

一直走到山谷會發生劇情
PX|[ nC+`3i劇情完後回到由利各村後路2gIyz;]a'YG

(O
@"u Yb
由利各村後路Mix ChatZ H:Cx)L3] s@NY
再回到由利各村
~K[
]9O*OF| Z"O4kMix ChatZ
離開由利各村….到愛立頓港{${@        N gW-O{ w:o
$zn8z5`t~1d
愛立頓港Mix ChatZ gZ5Yc.]g
到船務室預約往威廉港的票
A [z"gjr        Y就可直接上船了Mix ChatZ 1RU@L$O$X
隔天下船後就到威廉港了8D$P UC"[M
X7o0L(C v4o!W5I
威廉港
(n%e~L&BgcV
jMix ChatZ
去連坦村
Q$eg6l8q2b8fwKmixchatz.com
yOq,j,@J連坦村
sA|\OZY到教堂和門附近的那個婆婆說話n9oY~        b4L!}m
到酒吧和三個在打牌的人其中之一紅色頭髮的人說話\Ld%F6}F/`Xg
接下來就可到旅館休息了
mFaNIEmixchatz.com上樓後會發生劇情….然後要和石像戰鬥….戰鬥完後就自動跳到隔天
kzd[+R隔天去連坦村後的路
"ulTPZ.T3@+S
7A8kRw`+h:Y@連坦村後的路mixchatz.com'Me6g.k,QG;g:|_
往右上走….去白雪森林mixchatz.com ?t+qo+S#n

2sIhJ@n-\3n        E{Z)@白雪森林mixchatz.com/p5Z
f)ac@E1?@

往右上走有一個山賊挾持維達….安達臣會獨自一人跟他打….戰鬥完後得到一台對講機 yja_w_
接著到連坦村後的路
] ~
tq5H@uT g;@
kI1R+`6ae
連坦村後的路 U_        h
hDpNjVf%\

回到連坦村u
ZA8p8I'Y

Mix ChatZ 9U)k
ANO2\OI

連坦村;Xz5^i&S'QFpT
往左走出連坦村後用對講機叫維達3kkI$f"c
維達就乘熱氣球來了….上熱氣球….移到大鳥皇宮前就可下熱氣球了mixchatz.com$d#zM2QT1l
接著進大鳥皇宮yS8ny5R@

"m1C%A/\/O| BO大鳥城}U F(k/S
?,n        v,lK
pw

走到最上方….進大鳥皇宮Mix ChatZ JtbK(N:g        Z
:i%X'a,p4gbHK
大鳥皇宮c1A7a%T*J%g:\-Aoq
一進去後….就有一大串的劇情….最後得到天空之咭
        G5U4G_Ki走出大門….接下來進去墓碑裡的空間
pA!h]&uH畫面會跳到風之守護獸那裡7T.`,Xc0uq+nm:vW

0x7W1ASYQf~C風神獸殿 t~-E+@3Q
*等級最好練高一點
h*Fs*Di6C
{
到最上層神殿裡面打風之守護神….打完得到風之珠
^g`4@K0H

畫面會跳到火之守護獸那裡9P        q        Z"Xt ^;A)r

4k        KaK$G&s3gv火神獸殿
*|A#g/nQ4P-ZMe"f%{mixchatz.com*等級最好練高一點dIP&Bf
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼
2AQE#vo進神殿後打火之守護神….打完得到火之珠
!v^C.o3o"xt4aMix ChatZ 畫面會跳到地之守護獸那裡mixchatz.com_RJ U0d;Pl_&W
mixchatz.com1zHPJ        e~{
地神獸殿
A&gMWiQFMix ChatZ *等級最好練高一點ayC,U:i&s1g        u?id
其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼,v
fS1~ k {$i*V

進神殿後打地之守護神….打完得到地之珠$O([:r.`z7tl
畫面會跳到水之守護獸那裡
`/FA(M ML'nf%xf ~&F#ZUpI
水神獸殿v
nLhig

*等級最好練高一點
1hsl\@_ K |L其實通往神殿只有一條路….其餘都是死路….慢慢找∼)P        j g9A[aqY7n f
進神殿後打水之守護神….打完得到水之珠
^I
`2o#qJ-v\
接著又有劇情….然後畫面跳至哈梅村
O Tjh3Z9x$BM{F` gC!k#o
哈梅村%dY"J
h`i

問喵咪店的喵咪….他會問你要不要賣出所有裝備來換回玻璃珠….選<賣出>j4[/k9f        ee;[D.z
接著又有劇情wO8Z:]Y'x@-O&|U
第四章完
'{Bj0y1y7Z/Fp6imixchatz.com&D"?Xj'z${c
====================THE END====================
`~)o"^(}D#Z^'u
        ^,w ~l}&SL
9t'e Kg,\?bL小貼士:
X$eV(d~,N-V無論係諾基定係艾莉都好,每到一個城市都睇下有冇書店或者圖書館,有既話就按下 D 書櫃,7f(i        O Js)p!h
話唔定佢會有 D 魔法書俾你地學呢!但係記住,一定要係黃昏,唔係黃昏就唔會有嫁啦 @@
paY"{Vy呢個係我既實際經驗,呢個 RPG 唔錯嫁,玩下啦


Mix ChatZ - http://mixchatz.com/
本文(若是原創)所有權由 加肥 Mix ChatZ 共同所有,未經同意,禁止轉載!
你可以分享本帖網址給 FACEBOOK / MSN 或者其他上面的好友,叫他們前來看看。
想把本帖分享至 FACEBOOK 可按此 :)
頂部

此文章位置:

[複製該網址]